Vizualna kultura u nastavi Likovne umjetnosti (nastavnički smjer)

nositelj/izvodač: dr. sc. Josipa Alviž docent
šifra: 170253
ECTS: 5
semestar: ljetni
uvjeti: upisan nastavnički smjer diplomskoga studija povijesti umjetnosti

Tip izbornosti: A

Oblik nastave: 15P/15S/15V

Sadržaj kolegija: Kolegij upoznaje studente, buduće srednjoškolske profesore, sa značenjem i ulogom vizualne kulture i vizualne pismenosti u suvremenome društvu te mogućnostima njihova razvijanja u okviru nastave Likovne umjetnosti. Studenti će steći vještine analitičkoga i kritičkoga čitanja vizualnoga teksta te donositi argumentirane vrjednosne prosudbe o svojoj posrednoj i neposrednoj vizualnoj okolini. Studente će se poticati na raspravljanje o mogućim strategijama analize i interpretacije različitih medijskih i multimedijskih sadržaja, od tradicionalnih umjetničkih formi do primjera popularne kulture i masovnih medija. Usvojena znanja i vještine studenti će naučiti metodički i sadržajno prilagoditi potrebama učenja i poučavanja srednjoškolskoga predmeta Likovna umjetnost kroz osmišljavanje i izvedbu metodičkih vježbi, dijelova nastavnoga sata te držanje seminarskih izlaganja.

Cilj kolegija: Po završetku kolegija studenti će moći definirati ključne pojmove vezane uz vizualnu kulturu i vizualne studije; definirati i objasniti ključne teorijske pristupe istraživanju vizualne kulture; steći vještine čitanja vizualnoga teksta; analizirati i kritički vrednovati posrednu i neposrednu vizualnu okolinu; analitički čitati različite medijske i multimedijske sadržaje; prezentirati usvojeno znanje u obliku metodičkih vježbi i seminarskih izlaganja.

Ispit: pismeni, usmeni

Literatura

Obavezna

  • Richard Howells, Joaquim Negreiros, Visual Culture, Cambridge, Malden: Polity Press, 2015. [2012.];
  • Krešimir Purgar (ur.), Vizualni studiji: umjetnost i mediji u doba slikovnog obrata, Zagreb: Centar za vizualne studije, 2009.;
  • Žarko Paić, Vizualne komunikacije, Zagreb: Centar za vizualne komunikacije, 2008., str. 31-81;
  • Paul Messaris, Visual ‘literacy': image, mind, and reality, Boulder: Westview Press, 1994.;
  • Jadranka Damjanov, Pogled i slika, Zagreb: Hermes, 1996.

Dodatna

  • Slika i riječ: uvod u povijesno-umjetničku hermeneutiku, (prir.) Sonja Briski Uzelac, (prev.) Milan Pelc, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1997.;
  • Sonja Briski Uzelac, Vizualni tekst – studije iz teorije umjetnosti, Zagreb: Centar za vizualne studije, 2008.;
  • Chris Jenks (ur.), Vizualna kultura, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo, 2002.;
  • Nicholas Mirzoeff, An introduction to visual culture, London/New York: Routledge, 2009.;
  • Klaus Sachs-Hombach (ur.), Znanost o slici – discipline, teme, metode, Zagreb: Biblioteka Antibarbarus, 2006.

ažurirano: 30 Rujan, 2020