Odsjek za
povijest umjetnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Organizacija studija

Novi program studija temelji se na tradiciji i pozitivnim iskustvima dosadašnjih studijskih programa, a njegova struktura omogućava stjecanje konkretnih znanja i vještina te zadovoljava suvremene potrebe za većom specijalizacijom unutar struke, što je naglašeno u završnoj fazi studija. Studij je osmišljen tako da u najvećoj mogućoj mjeri uravnotežuje teorijsko poučavanje, seminarske vježbe i terenski rad te je sukladan standardima srodnih studija europskih sveučilišta.

Prema važećem studijskom programu studenti upisuju petogodišnji studij povijesti umjetnosti koji se sastoji od trogodišnjeg preddiplomskog i dvogodišnjeg diplomskog studija (3+2). Studij je dvopredmetan (A+A), što znači da se studira u kombinaciji s nekim drugim dvopredmetnim studijem na Filozofskom fakultetu. Pored toga studentu ostaje slobodan manji broj ECTS bodova koje može iskoristiti za neke jedinstveno propisane kolegije (strani jezik) ili za neke druge kolegije iz ponude Fakulteta ili Sveučilišta.

U »jezgri« trogodišnjeg preddiplomskog studija program slijedi kronološki pristup povijesti umjetnosti te razjašnjava metodološke i teorijske probleme povijesti arhitekture, slikarstva, skulpture i suvremenih oblika vizualnog izražavanja. Stilske, tipološke i kulturno-povijesne pojave razlažu se od antike do suvremenosti. Jezgra studija, među ostalim, predviđa uvid u metode i historiografiju povijesti umjetnosti te specifične probleme zaštite spomenika.

Specifičnost studijskog programa izražena je u iznimno bogatoj ponudi izbornih predmeta koje student bira već od drugog semestra studija. Njima student intenzivnijim radom na određenim uže definiranim temama komplementarno nadopunjava znanja stečena na onim općim, obaveznim kolegijima, te ujedno proširuje i profilira studij prema vlastitim interesima i potrebama. U ponudi izbornih kolegija težište je na specifičnim problemima proučavanja nacionalne umjetničke baštine. Pored toga novi studij je osmišljen tako da u većoj mjeri nego ranije uključuje aktivno sudjelovanje studenta, dijelom i putem terenske nastave kojom su pokrivena sva područja i razdoblja nacionalne umjetničke baštine.

Dvogodišnji diplomski studij (+2) formira se u dva smjera (istraživački i nastavni), s time da se student unutar istraživačkog smjera može profilirati prema određenim razdobljima tzv. »modulima«; Umjetnost antike i srednjeg vijeka (modul 1), Umjetnost renesanse i baroka (modul 2), Moderna i suvremena umjetnost (modul 3) te Konzervatorski modul (modul 4). Odabirom modula student se ujedno usmjerava prema području završnog rada – magisterija struke povijesti umjetnosti.

Provjera znanja tijekom studija organizira se prema uvjetima naznačenim za svaki kolegij posebno, s time da je u pravilu konačna ocjena rezultat ne samo završnog ispita nego i drugih provjera znanja tijekom semestra (kolokvija, seminarskih radova), kao i aktivnog sudjelovanja na seminarima te redovitosti u pohađanju nastave. Studenti dobivaju predviđen broj bodova za kolegij kada ispune sve predviđene obaveze unutar kolegija.