Odsjek za
povijest umjetnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dvopredmetni preddiplomski studij povijesti umjetnosti

Izvedbeni plan

Trajanje studija: šest semestara

Uvjeti upisa: razredbeni postupak za upis na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

U preddiplomskom ciklusu kroz obavezne i izborne kolegije predaju se temeljna znanja struke što čini jezgru studija. Teme izbornih kolegija su poglavito iz hrvatske umjetničke baštine. U jezgri studija program slijedi kronološki pristup povijesti umjetnosti i problemima vezanima uz arhitekturu, slikarstvo i skulpturu, pa su tako stilske, tipološke i kulturno-povijesne pojave razložene susljedno, od antike do suvremenosti. Nadalje, jezgra studija u prvom i u šestom semestru predviđa uvid u metode i historiografiju povijesti umjetnosti, te u specifične probleme zaštite spomenika.

Temeljna struktura studija je ravnopravni dvopredmetni studij (A1+A2), što u bodovnom sustavu znači 85 ECTS povijest umjetnosti, 85 ECTS druga studijska grupe i 10 ECTS predviđenih za izborne kolegija iz ponude Fakulteta i/ili Sveučilišta. S dva do tri izborna kolegija (do ukupno 10 ECTS) osigurava se izbornost izvan studijskih grupa, odnosno na razini Fakulteta ili Sveučilišta. Kako izborni kolegiji Fakulteta ili Sveučilišta mogu varirati i po bodovima i po rasporedu, student ih slobodno kombinira i upisuje tijekom svih  šest semestara preddiplomskoga studija.

Svi predmeti završavaju ispitom i ocjenom.

Završenim preddiplomskim studijem povijesti umjetnosti prvostupnik/prvostupnica može raditi na manje zahtjevnim stručnim poslovima kao suradnik u kulturnim djelatnostima u turizmu i medijima. Student završetkom preddiplomskog studija raspolaže temeljnim stručnim znanjima iz povijesti umjetnosti koja mu omogućavaju nesmetani nastavak studija povijesti umjetnosti na diplomskoj razini, odnosno prelazak na neku drugu srodnu humanističku disciplinu na Filozofskom fakultetu, odnosno na Sveučilištima u zemlji i inozemstvu.

Izdavanje svjedodžbe prvostupnicima

Studentima preddiplomskog (bolonjskoga) studija nakon položenog zadnjeg ispita pročelnik ovjerava molbu za izdavanje svjedodžbe. Molba se preuzima u Studentskoj službi. Ispunjeni formular molbe studenti ostavljaju na ovjeru u tajništvu Odsjeka.