dr. sc. Josipa Alviž docent 

Biografija

Josipa Alviž (rođ. 1980.) diplomirala je povijest umjetnosti i etnologiju 2006. godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istome fakultetu doktorirala je 2015. godine disertacijom Slikarstvo XVII. i XVIII. stoljeća u kapucinskim crkvama i samostanima u Hrvatskoj (mentorica prof. dr. sc. Sanja Cvetnić).

Na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zaposlena je od ožujka 2008. godine kao znanstvena novakinja u zvanju asistentice, a od travnja 2015. godine u suradničkome zvanju poslijedoktorandice. Od 2008. do 2013. godine surađivala je na znanstvenome projektu Slikarstvo i kiparstvo XVII. i XVIII. stoljeća u kontinentalnoj Hrvatskoj (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, voditeljica prof. dr. sc. Sanja Cvetnić). Od 2014. do 2018. surađivala je na nekoliko znanstvenih projekata financiranih od Sveučilišta u Zagrebu, voditelj izv. prof. dr. sc. Dragan Damjanović: Slikarstvo u Hrvatskoj od 18. do 20. stoljeća u srednjoeuropskom kontekstu (2014.), Hrvatska likovna baština od baroka do postmoderne – umjetničke veze, import umjetnina, zbirke 1 – 4 (2015. – 2018.). Od listopada 2018. godine suradnica je na projektu koji financira Hrvatska zaklada za znanost – Art and the State in Croatia from the Enlightenment to the Present, pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Dragana Damjanovića. Godine 2014. bila je suradnica na projektu IPAQ V.: Afirmativna nastava i inovativno učenje i poučavanje u gimnazijama u okviru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u organizaciji V. gimnazije u Zagrebu (projekt pod pokroviteljstvom Europske unije).

Od 2008. godine predaje na obaveznim i izbornim kolegijima nastavničkoga smjera na diplomskome studiju Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, koje pohađaju i studenti nastavničkoga odsjeka Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Od akademske godine 2015./2016. godine izvodi nastavu iz obaveznoga kolegija Povijest umjetnosti na preddiplomskome studiju Krajobrazna arhitektura na Agronomskome fakultetu u Zagrebu.

Od 2012. godine suradnica je Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u Zagrebu. Od 2015. godine članica je stručne radne skupine za izradu Kurikuluma za nastavni predmet Likovna kultura za osnovne škole i Likovna umjetnost za gimnazije u Republici Hrvatskoj u okviru Cjelovite kurikularne reforme hrvatskoga odgojno-obrazovnog sustava (dokument službeno odobren 2019.). Od rujna do prosinca 2016. godine je kao stručna savjetnica i članica stručne radne skupine doprinijela izradi Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa za umjetničko područje zasnovanih na ishodima učenja, izrađenog u organizaciji Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine (dokument službeno odobren 2017.).

Od 2015. godine članica je ispitnoga povjerenstva za polaganje stručnoga ispita za profesore likovne umjetnosti (Agencija za odgoj i obrazovanje, MZO). Od 2016. godine članica je stručnoga povjerenstva za priznavanje prava na rad u reguliranoj profesiji na radnome mjestu nastavnika povijesti umjetnosti u srednjim školama (MZO).

Sudjelovala je na nekoliko znanstvenih simpozija, održala nekoliko javnih predavanja te redovito sudjeluje u radu međužupanijskih i županijskih stručnih skupova za nastavnike Likovne umjetnosti u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Područja njezina znanstvenoga interesa su metodika nastave povijesti umjetnosti, povijest učenja i poučavanja povijesti umjetnosti, likovna umjetnost 17. i 18. stoljeća.

English version

ažurirano: 12 Travanj, 2023