Odsjek za
povijest umjetnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ POVIJESTI UMJETNOSTI

Uvodna riječ

Poslijediplomski doktorski studij povijesti umjetnosti pokrenut je 2007. godine na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno je na doktorski studij upisano 80-ak kandidata, a natječaj za prijem novih kandidata objavljuje se svake godine u mjesecu rujnu. U nastavku je Plan i program poslijediplomskoga doktorskog studija povijesti umjetnosti (revidirana verzija iz 2009. godine), koji obuhvaća program studija i popis suradnika – mentora s Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, ali i drugih fakulteta i znanstveno-istraživačkih institucija iz čitave Hrvatske. Važno je napomenuti da i drugi stručnjaci mogu biti uvršteni na popis suradnika, o čemu odluku donosi Vijeće doktorskog studija. Mentorstva i mentori izvan Republike Hrvatske ograničeni su na sveučilišta i fakultete s kojima Filozofski fakultet / Sveučilište u Zagrebu ima sklopljen ugovor o suradnji.

Plan i program poslijediplomskog doktorskog studija koji se nalazi pred vama je temeljni dokument o ustroju i provedbi doktorskoga studija. Treba napomenuti da je dokument u sadašnjem obliku revidirana verzija iz 2009. godine, na osnovu koje je dobivena dopusnica za pokretanje studija i da kao takav ostaje važeći sve do završetka postupka reakreditacije, odnosno do izdavanja nove dopusnice. Tijekom dosadašnje provedbe programa došlo je, međutim, do manjih promjena u organizaciji studija iz razloga prilagodbe programa interesu kandidata; tako je uz navedena tri smjera (1. antika / srednji vijek; 2. renesansa / barok; 3. moderna / suvremena umjetnost), uspostavljen i smjer za zaštitu spomenika, što znači da se i program redovitog doktorskog kolegija proširio, te sada uključuje još i predavanja i praktikume s područja zaštite spomenika.

U protekle tri godine dovršen je prvi ciklus programa za šest semestara doktorskog studija (I-VI), koji je predočen u Planu i programu iz 2009. godine. Do jeseni će na našim web stranicama biti istaknut program novog trogodišnjeg ciklusa, poglavito raspored predavanja na doktorskim kolegijima. Budući da je teško planirati raspored i program predavanja šest semestara unaprijed, molimo kandidate za razumijevanje ukoliko u navedenom programu s vremena na vrijeme dođe do manjih izmjena.

U Planu i programu također nisu navedene sve mogućnosti koje se nude kandidatima na doktorskom studiju, a koje uključuju sudjelovanje na znanstvenim skupovima i drugim aktivnostima u organizaciji Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, ali i drugih institucija s kojima Odsjek surađuje u provedbi programa studija. U budućnosti će se posebno posvetiti pažnja suradnji s drugim doktorskim studijima u Hrvatskoj i inozemstvu, kroz održavanje zajedničkih terenskih nastava i stručnih seminara i slično.

Naglašavamo da je koncept doktorskog studija zasnovan najvećim dijelom na radu kandidata s mentorom i najvećim dijelom usuglašen s Pravilnikom o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu (od 20. travnja, 2010.); vrlo je važno da kandidat o prijavi na studij i izboru područja / teme razgovara s potencijalnim mentorom prije prijave na natječaj, kako bi se izbjegli mogući nesporazumi koji mogu proizaći iz opterećenosti pojedinog mentora.