Odsjek za
povijest umjetnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Diplomski rad na Odsjeku za povijest umjetnosti

Postupak prijave diplomskoga rada

Tijekom prvoga semestra diplomskoga studija pročelnik će uputiti studente da na web-stranici Odsjeka prouče objavljena pravila za prijavu diplomskoga rada te popis mogućih mentora i njihove kvote. Student obavještava odabranoga mentora (nastavnika smjera/modula koji je student upisao) u prvom tjednu trećega semestra o temi i namjeri da piše diplomski rad s njim kao mentorom. Mentor radi listu prihvaćenih kandidata i tema koja u jednoj akademskoj godini može brojati najviše pet diplomanata, što uključuje i komentorstva. Jedini kriterij je suglasnost mentora i pravodobna prijava teme. Kada se kvota zadovolji, lista se zatvara i studenti čekaju službene prijave tema.

Student planira daljnji upis kolegija prema odabranoj i s budućim mentorom dogovorenoj istraživačkoj temi i modulu, a službeno prijavljuje diplomski rad na odobrenje Vijeću Odsjeka za povijest umjetnosti do kraja trećeg semestra diplomskoga studija. Ukoliko teme budu odbijene ili na Vijeću budu usvojene primjedbe, nije odbijeno mentorstvo nego student prilagođava temu.

Uvjeti za prijavu diplomskoga rada na određenom modulu

Diplomski rad se izrađuje u okviru smjera/modula diplomskoga studija koji je student upisao.

Do trenutka prijave rada krajem trećeg semestra studenti dvopredmetnoga studija trebaju imati najmanje tri prijavljena ili već odslušana i položena kolegija (15 ECTS-a) na tom modulu. U slučaju da do kraja trećeg semestra nema zadovoljen taj uvjet studenti modula 1-3 moge u dogovoru s mentorom prijaviti kolegij s odabranoga modula u četvrtom semestru studija. Također, u dogovoru s mentorom student može već tijekom trećeg semestra prijaviti jedan odabrani kolegij izvan modula, ali i na bilo kojem drugoj studijskoj grupi Fakulteta ako je kolegiji izravno vezan za temu planiranoga diplomskoga rada. U tom slučaju ciljanoga i s mentorom dogovorenoga kolegija, a koji odobri Vijeće Odsjeka, taj kolegij mu se može računati kao izborni kolegij modula. Studenti jednopredmetnoga studija moraju imati najmanje četiri prijavljena ili već odslušana i položena kolegija (20 ECTS-a) na modulu na kojem žele pisati diplomski rad.

Student prijavljuje diplomski rad ispunjavanjem predviđenoga obrasca koji predaje u tajništvu Odsjeka, na kojem navodi:

  • - modul na kojemu prijavljuje rad
  • - sve odslušane i upisane kolegije na modulu na kojem želi pisati diplomski rad
  • - predlaže temu rada
  • - potpis mentora s izjavom o suglasnosti s predloženom temom

Na redovitoj sjednici Odsjeka u veljači tekuće akademske godine Vijeće Odsjeka raspravlja o predloženim temama, raspoređuje mentorstva te do početka četvrtoga semestra prihvaća i na internetskoj stranici Odsjeka objavljuje konačnu listu kandidata, tema i mentora.

Diplomski rad

Diplomski rad se oblikuje prema Uputama za prijavu, izradu i obranu diplomskog rada na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu odobrenima na sjednici Vijeća Odsjeka za povijest umjetnosti dana 18. listopada 2016. godine (revidirana verzija: svibanj 2021.).

Od 29. travnja 2020. Filozofski fakultet uveo je obvezu korištenja programa za provjeru izvornosti teksta PlagScan.

ECTS bodovi za diplomski rad: istraživački smjer 15 ECTS / nastavnički smjer 5 ECTS

Diplomski praktikum – podrazumijeva zajedničke sastanke mentora i (svih) njegovih diplomanata (10 sati), a rad obuhvaća konzultacije, pomoć i upute pri izradi diplomskog rada i prezentacije samostalnih istraživanja na temu diplomskog rada. Diplomski praktikum se ne upisuje, ali je svaki student obavezan odraditi diplomski praktikum unutar ECTS-a koje nosi diplomski rad.

Obrani diplomskog rada nije moguće pristupiti bez potvrde o svim položenim ispitima.

Obranu diplomskog rada provodi tročlana komisija koja sastavlja zapisnik o tijeku obrane i ocjenjuje radnju.

*Diplomski rad je sastavni dio diplomskog studija povijesti umjetnosti i stoga student da bi stekao diplomu i titulu magistra povijesti umjetnosti / magistra edukacije povijesti umjetnosti mora obraniti diplomski rad i na Odsjeku za povijest umjetnosti.

Obrasci za molbe za odobrenje teme i imenovanje mentora diplomskog rada

Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta na redovitoj sjednici 11. siječnja 2010. godine prihvatilo je Odluku o diplomskim radovima koja, uz ostalo, propisuje postupak odobrenja teme i imenovanja mentora/komentora diplomskih radova.

Napomena: na sjednici Fakultetskog vijeća 22. veljače 2010. godine prihvaćena je izmjena Odluke o diplomskim radovima, prema kojoj se t. II, st. 5 Odluke, koja glasi »Prijava diplomskog rada obavlja se u Studenskoj službi«, mijenja u: »Prijava diplomskog rada obavlja se u tajništvima odsjeka«.

Završetak diplomskog studija

Prije obrane diplomskog rada i nakon položenih ispita i ispunjenih svih studijskih obaveza, student/ica treba:

1. predati Karton (ovisno o usmjerenju; elektronske verzije u nastavku) s podacima o položenim ispitima i postignutim ECTS na diplomskom studiju povijesti umjetnosti.

Ispunjeni i potpisani formular Kartona o položenim ispitima i postignutim ECTS, studenti u pdf formatu šalju na ovjeru u tajništvu Odsjeka, ili ga donose osobno.

Karton – istraživačko usmjerenje

Karton – nastavničko usmjerenje

2. ispuniti online obrazac:

Molba za pristup obrani diplomskog rada – jednopredmetni studij

ili

Molba za pristup obrani diplomskog rada – dvopredmetni studij

Nakon predaje obrasca student/ica će dobiti povratni e-mail sa sadržajem obrasca (obavezno provjeriti spam poštu). Pristigli e-mail potrebno je proslijediti u Tajništvo Odsjeka (janasola@ffzg.hr).

3. Izvršiti prijavu obrane diplomskog rada putem Studomata (ISVU).

Nakon obrane diplomskog rada student/ica je dužan u tajništvo Odsjeka odmah predati Zapisnik o obrani diplomskog rada te ispuniti online obrazac:

Molba za izdavanje potvrde o završetku diplomskog studija – jednopredmetni studij

ili

Molba za izdavanje potvrde o završetku diplomskog studija – dvopredmetni studij

Nakon predaje obrasca student/ica će dobiti povratni e-mail sa sadržajem obrasca (obavezno provjeriti spam poštu). Pristigli e-mail potrebno je proslijediti u Tajništvo Odsjeka (janasola@ffzg.hr).

Izjavu o pohrani diplomskog rada i diplomski rad u elektronskom obliku, studenti nakon obrane diplomskog rada sami pohranjuju u Repozitorij.

Sve dodatne informacije te pojedinosti oko daljnjeg postupka studentima su dostupne na sljedećoj poveznici Studentske službe Fakulteta.