dr. sc. Maja Zeman docent 

ISVU koordinator za diplomski studij
soba: C-124
telefon: 01/4092-407
konzultacije: čet 12:00 - 13:30
bibliografija: CROSBI

Biografija

Rođena je 1979. godine u Virovitici. Osnovnu školu i jezičnu gimnaziju završila je u Zagrebu. Diplomirala je studij povijesti umjetnosti i ruskog jezika i književnosti 2005. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s diplomskim radom Trogir i okolica od antike do rane romanike (mentor prof. dr. sc. Miljenko Jurković). Poslijediplomski doktorski studij Medievistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisala je 2006. godine. Od 2007. do 2009. godine suradnica je na projektu IRCLAMA (FP6 okvirni program) Međunarodnog istraživačkog centra za kasnu antiku i rani srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu. Od 2008. godine zaposlena je na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao znanstvena novakinja-mlada urednica časopisa u suradničkom zvanju asistentice, te kao suradnica na znanstveno-istraživačkom projektu prof. dr. sc. Miljenka Jurkovića Hrvatska umjetnička baština dostila 1200.’ u europskom kontekstu.

Od 2008. radi kao pomoćnica urednika međunarodnog znanstvenog časopisa Hortus artium medievalium, surađuje na publikacijama iz serije Dissertationes et Monographiae te je članica Organizacijskog odbora godišnjih međunarodnih kolokvija MIC-a za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2009.  surađivala je na Likovnom leksikonu Leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža«. Od 2010. godine suradnica je na međunarodnom projektu Transferts et circulations artistiques en Europe à l‘ époque gotique (XIIe-XVIe siècles) u organizaciji Instituta za povijest umjetnost u Parizu (Institut national d’ histoire de l’ art / INHA), Sveučilišta u Liègeu (Université Libre de Liège) i Toulouseu (Université de Toulouse Il-Le-Mirail).

ažurirano: 28 Lipanj, 2018