Roma instaurata: grad Rim od Petrarce do Rafaela

izvodač:
ECTS: 5
tip izbornosti: C2 (kolegiji namijenjeni studentima matičnog studija i svim studentima FF-a)
semestar: zimski

Oblik nastave: 30P/0S/0V

Sadržaj kolegija: Upoznavanje studenata s poviješću istraživanja antičkih spomenika u Europi, nastanak antikvarnih studija kao prethodnika moderne arheologije, konzerviranja i povijesti umjetnosti. Upoznavanje s genealogijom moderne povijesti umjetnosti i konzerviranja. Predmet se u tom smislu vezuje s obveznim predmetima na programu studija povijesti umjetnosti, naročito uz predmete iz kasnog srednjeg vijeka, renesanse i zaštite kulturne baštine.

Cilj kolegija: Čitanje izvornih tekstova talijanskih humanista. Tumačenje odnosa teksta i slike. Rasprava o problemu komemoriranja, pamćenja i očuvanja baštine. Odnos očuvanja i invencije u humanističkoj kulturi rane renesanse.

Ispit: pismeni

Literatura

Obavezna

  1. Marko Špikić, Humanisti i starine. Od Petrarke do Bionda, FF Press, Zagreb 2006.;
  2. Roberto Weiss, The Renaissance Discovery of Classical Antiquity, Blackwell, 2000.

Dodatna

  1. Skripta za studente koje je pripremio nastavnik;
  2. Francoise Choay, The Invention of the Historic Monument, Cambridge 2001.

ažurirano: 16 Rujan, 2019