Odsjek za
povijest umjetnosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Upisi na diplomski studij povijesti umjetnosti

Od ak. god. 2015./2016. u okviru upisnog postupka na diplomski studij provodi se upis smjerova i modula. Pravo odabira modula pristupnici stječu ovisno o prosjeku ocjena na završenom preddiplomskom studiju povijesti umjetnosti ili likovne kulture. Uvjet za upis na diplomski studij povijesti umjetnosti je završen preddiplomski studij povijesti umjetnosti. Iznimno studij mogu upisati i prvostupnici drugih srodnih studija ukoliko su prošli provjeru u okviru kvalifikacijskog postupka. Tim se studentima mogu propisati razlikovni kolegiji s preddiplomskog studija.

Prijave za upis na diplomske studije primaju se u Studentskoj službi Filozofskog fakulteta u razdoblju i prema postupku propisanom od strane Fakulteta oglašenom na internetskim stranicama Fakulteta i Odsjeka za povijest umjetnosti. Osim dokumenata propisanih od strane Filozofskog fakulteta, u istom razdoblju pristupnici u tajništvu Odsjeka za povijest umjetnosti predaju ispunjeni Obrazac za prijavu za upis na diplomski studij povijesti umjetnosti dostupan u tajništvu i na internetskim stranicama Odsjeka, u kojemu navode prioritete modela diplomskoga studija povijesti umjetnosti. Pristupnici biraju između pet mogućih opcija unutar diplomskoga studija, označavajući brojem od 1 do 5 željeni odabir (1 = prvi izbor; 5 = posljednji izbor). Na obrascu su navedene sljedeće opcije unutar diplomskoga studija povijesti umjetnosti:

  • Nastavnički smjer
  • Istraživački smjer – modul Umjetnost antike i srednjeg vijeka
  • Istraživački smjer – modul Umjetnost renesanse i baroka
  • Istraživački smjer – modul Moderna i suvremena umjetnost
  • Istraživački smjer – modul Konzervatorstvo

Prioritet pri upisu modula/smjerova određen je na temelju prosjeka ocjena na završenom preddiplomskom studiju povijesti umjetnosti ili likovne kulture. To znači da će se u prosjek ocjena ubrajati sve ocjene ostvarene na studiju povijesti umjetnosti ili likovne kulture u Zagrebu ili na sveučilištima u Hrvatskoj i inozemstvu gdje se predaju ti programi i izdaju odgovarajuće diplome prvostupnika. Upisi na pojedine module/smjerove odvijat će se do popunjenja kvote od 15 studenata po modulu/smjeru ili prema ravnomjernom rasporedu prema modulima na istraživačkom smjeru. Nakon popunjenja kvote pristupniku će biti omogućeno upisati sljedeći odabrani modul/smjer koji je naveo na prijavnom obrascu. Popis pristupnika s pravom upisa (rang-lista) objavljuje se na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Odsjeka za povijest umjetnosti, nakon čega se definira konačan popis pristupnika prema smjerovima/modulima diplomskoga studija (pristupnici koji su ostvarili pravo upisa na diplomski studij osobno pristupaju razgovoru s povjerenstvom za upise na diplomski studij, prema rasporedu objavljenom na internetskim stranicama Odsjeka za povijest umjetnosti). Konačan popis pristupnika prema smjerovima/modulima objavljuje se na internetskim stranicama Odsjeka za povijest umjetnosti, a upisi na diplomske studije obavljaju se u Studentskoj službi.

Uvjeti upisa na diplomski studij povijesti umjetnosti za pristupnike koji su završili srodne ili neistovjetne preddiplomske studije

Pristupnici koji su završili preddiplomske studije srodne studiju povijesti umjetnosti na sveučilištima u Hrvatskoj i inozemstvu (povijest, arheologija, arhitektura) mogu pristupiti kvalifikacijskom postupku. Ovim pristupnicima omogućen je upis samo na istraživački smjer diplomskoga studija.

Pristupnici koji su završili neistovjetne preddiplomske studije mogu pristupiti kvalifikacijskom postupku samo ukoliko su tijekom preddiplomskog studija ostvarili minimalno 15 ECTS na kolegijima iz područja povijesti umjetnosti. Ovim pristupnicima omogućen je upis samo na istraživački smjer diplomskoga studija.

Pristupnike koji su završili srodne i neistovjetne preddiplomske studije se na temelju kvalifikacijskoga postupka (pismenoga ispita) rangira u okviru razredbenog postupka zajedno s pristupnicima koji su završili studije koji udovoljavaju kriterijima za nastavak diplomskoga studija na Odsjeku za povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Kvalifikacijski ispit ne isključuje razlikovne ispite koji se polažu tijekom razlikovne godine/semestra ili tijekom diplomskoga studija.

Razlikovne ispite propisuje povjerenstvo za upis na diplomske studije po završetku upisnoga postupka, a najkasnije do kraja listopada tekuće akademske godine. Razlikovni ispiti za pristupnike srodnih studija se određuju ovisno o kolegijima koje je pristupnik položio tijekom preddiplomskoga studija. Razlikovni ispiti za pristupnike neistovjetnih studija se određuju ovisno o kolegijima iz područja povijesti umjetnosti koje je pristupnik položio tijekom preddiplomskoga studija, a u okviru minimalno 15 ECTS koji su uvjet za pristupanje ovih pristupnika kvalifikacijskom postupku.

Literatura za kvalifikacijski (pismeni) ispit za pristupnike koji su završili neistovjetne preddiplomske studije:

♦ Penelope J. E. Davies, Walter B. Denny, Frima Fox Hofrichter, Joseph Jacobs, Ann M. Roberts; David L. Simon, Jansonova povijest umjetnosti: zapadna tradicija, 7. izdanje, Varaždin: Stanek d.o.o., 2008.

 Hrvatska umjetnost: povijest i spomenici, (ur.) Milan Pelc, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, Školska knjiga, 2010.