Srednjovjekovna umjetnost Venecije

nositelj/izvodač: dr. sc. Ivana Tomas docent
ECTS: 5
tip izbornosti: C2 (kolegiji namijenjeni studentima matičnog studija i svim studentima FF-a)
semestar: ljetni

Oblik nastave: 30P/0S/0V

Sadržaj kolegija: Izborni kolegij predstavlja nadopunu sadržaja obvezatnih kolegija Umjetnost romanike i Umjetnost gotike. Kolegij pruža uvid u najznačajnije srednjovjekovne spomenike Venecije i njezine lagune od 11. do 15. stoljeća, kao i na važnije srednjovjekovne spomenike u regiji Veneto. Studenti će dobiti pregled romaničkih i gotičkih spomenika u Veneciji te uvid u veze između srednjovjekovne spomeničke baštine na prostoru istočne obale Jadrana i Apeninskoga poluotoka. U predavanjima studenti će se upoznati s urbanističkim razvojem Venecije u doba ranoga i kasnoga srednjega vijeka te s reprezentativnim romaničkim i gotičkim sakralnim zdanjima, pri čemu će posebna pažnja biti posvećena monumentalnoj bazilici sv. Marka i njezinoj bogatoj umjetničkoj baštini. Pozornost će biti usmjerena i na najvažnije profane spomenike, poput Duždeve palače i reprezentativnih (kasno)gotičkih palača (Ca d’ Oro, Ca Foscari, Cavalli-Franchetti). Također, nastojat će se objasniti i društveno-povijesni kontekst nastanka srednjovjekovnih spomenika u Veneciji, kao i bolje razumijevanje povijesno-kulturnih veza dviju obala Jadrana u razdoblju od 11. do 15. stoljeća.

Cilj kolegija: Kolegij ima za cilj upoznati studente sa srednjovjekovnom umjetnosti Venecije i njezine lagune u razdoblju od 11. do 15. stoljeća, te njezinim utjecajima i odrazima na umjetnost istočne obale Jadrana, kroz komparativnu analizu i interpretaciju spomeničke građe, kao i boljem razumijevanju povijesno-kulturnih veza dviju obala Jadrana u navedenome razdoblju.

Ispit: usmeni

Literatura

Obavezna

 • Venice: Art and Architecture, Konemann, 1997. (odabrana poglavlja)
 • Zuliani, Fulvio, Veneto Romanico, Jaca Book, 2008. (odabrana poglavlja, s prijevodom na hrvatski)
 • Demus, Otto, The Church of San Marco in Venice. History, Architecture, Sculpture, 1960. (odabrana poglavlja)
 • Belamarić, Joško, »Ciklus mjeseci Radovanog portala na katedrali u Trogiru«, u: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 30/1, Split 1990., 95-143
 • Marković, Predrag, »Mramorni reljefi venecijanske radionice Bon u Senju i krčki knezovi Frankopani«, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 30, Zagreb 2006., 9-28
 • Prezentacije i radni materijal s predavanja

Dopunska

 • Cecchi, Roberto, La basilica di San Marco, La costruzione bizantina del IX secolo, Venezia 2003.
 • Storia dell’ arte marciana: l’architettura, 1997.
 • Storia dell’ arte marciana: i mosaici, 1997.
 • Lorenzetti, Giulio, Venice and its Lagoon, Padova, 2007. (odabrana poglavlja)
 • Belamarić, Joško, »Šutnja protomajstora bazilike San Marco u Veneciji – razriješena«, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 12-13, Zagreb 1988.-89., 97-107
 • Juraj Matejev Dalmatinac, Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 3-6, Zagreb 1982. (odabrana poglavlja).

ažurirano: 16 Rujan, 2019