Prijave tema diplomskih radova u ak. god. 2018./2019.

Molbe za odobrenje tema i imenovanje mentora diplomskih radova na Odsjeku za povijest umjetnosti u ak. god. 2018./2019. predaju se u tajništvu Odsjeka od 14. do 31. siječnja 2019. godine.

Molbu sačinjava ispunjeni Obrazac za prijavu diplomskoga rada, potpisan od strane predloženoga mentora.

Predložene teme i mentori diplomskih radova bit će odobreni na redovitoj sjednici Vijeća Odsjeka za povijest umjetnosti u veljači 2019. godine. Prema odluci Vijeća Odsjeka za povijest umjetnosti od 22. listopada 2009. godine, svaki mentor može preuzeti mentorstvo najviše pet diplomskih radova godišnje.

Naknadne prijave tema diplomskih radova neće se prihvaćati.

Napomena: Studenti koji su diplomski studij upisali prije ak. god. 2015./2016. obrascu prilažu popis odslušanih kolegija na smjeru/modulu na kojem žele pisati diplomski rad: za istraživački smjer najmanje tri kolegija modula za dvopredmetni studij /15 ECTS/, a najmanje četiri za jednopredmetni studij /20 ECTS/; za nastavnički smjer obavezni kolegiji od I. do III. semestra /najmanje 21 ECTS/).

ažurirano: 2 Veljača, 2019