dr. sc. Dragan Damjanović redoviti profesor 

Zamjenik pročelnice Odsjeka
soba: C-126
telefon: 01/4092-165
konzultacije: listopad - siječanj: čet 15:00 - 17:00; veljača - rujan: čet 14:00 - 16:00
bibliografija: CROSBI

Biografija

English version

Dragan Damjanović rođen je 31. listopada 1978. u Osijeku. Osnovnu školu završio je u selu Poganovcima, gdje je i odrastao, te u Podgoraču. Srednju školu, opću gimnaziju, završio je 1997. godine u Našicama. Upisuje potom dvopredmetni studij povijesti umjetnosti i povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji završava 2002.

Od 1. ožujka 2003. počinje raditi kao znanstveni novak na Odsjeku za povijest umjetnosti. Magistrirao je u ožujku 2005. godine s temom Vukovarski arhitekt Fran Funtak, a doktorirao 14. prosinca 2007. s temom Đakovačka katedrala. Mentor obje radnje bio je prof. dr. sc. Zvonko Maković.

U zvanje docenta izabran je 2009., a u zvanje izvanrednog profesora 2014. godine. Od listopada 2012. predstojnik je Katedre za modernu umjetnost i vizualne komunikacije, a 2012.-2016. bio je zamjenik voditelja Poslijediplomskog studija povijesti umjetnosti.

Od ožujka 2004. godine sudjeluje u izvođenju nastave na Odsjeku za povijest umjetnosti. Održavao je nastavu i seminare iz predmeta Osnove likovnih umjetnosti (ljetni semestar 2004.) te seminare iz predmeta Umjetnost XIX. stoljeća i Moderna i suvremena umjetnost (od ak. god. 2004./2005. do 2008./2009.). Kao zamjena prof. dr. sc. Zvonka Makovića držao je predavanja iz Moderne i suvremene umjetnosti (ak. god. 2005./2006. i 2007./2008.). U akademskoj godini 2007./2008. držao je izborni kolegij Friedrich Schmidt i neogotička arhitektura Austro-ugarskog historicizma, potom 2008./2009. kolegij Neogotika u Austro-ugarskoj i 2009./2010. kolegij Đakovačka katedrala za studente preddiplomskoga studija. Od akademske godine 2009./2010. drži predavanja, seminare i vježbe iz kolegija Umjetnost XIX. stoljeća na preddiplomskom studiju, a od akademske godine 2008./2009. drži predavanja, seminare i vježbe iz kolegija Pitanje izbora stila u arhitekturi XIX. stoljeća na diplomskom studiju. Držao je, potom, 2010./2011. kolegije Arhitekt Herman Bollé i Herman Bollé restaurator spomenika, i 2014./2015. Povijest arhitekture Zagreba te u nekoliko navrata, u suradnji s prof. dr. sc. Zvonkom Makovićem i doc. dr. sc. Lovorkom Magaš Bilandžić kolegij Umjetnost u Parizu u XIX. i XX. stoljeću na diplomskom studiju. Aktivno je sudjelovao, s prof. dr. sc. Predragom Markovićem u osmišljavanju studija povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu prema bolonjskim načelima.

U studenome i prosincu 2004. godine boravio je na istraživačkoj stipendiji na Freie Universität u Berlinu. U dva je navrata dobio dvomjesečnu stipendiju Ernst Mach austrijskog ÖAD-a za istraživanja arhivske građe i literature u Beču (listopad i studeni 2005. te ožujak i travanj 2008.). U sklopu programa akademske razmjene boravio je na jednotjednim stipendijama u Krakovu (travanj 2012.), Pečuhu (travanj 2013.) i Padovi (travanj 2014.).

Glavno područje istraživačkog interesa vezano mu je za povijest arhitekture te u manjoj mjeri slikarstva i skulpture Hrvatske i Srednje Europe u XIX. i u prvoj polovini XX. stoljeća, ponajprije za klasicizam, historicizam (neogotika, neorenesansa, neoromanika, neobizant), secesiju, art-deco, rani modernizam, pitanje nacionalnog stila te političkog i društvenog konteksta nastanka umjetničkih djela.

Aktivno je sudjelovao u organizaciji izložbi Slavonija, Baranja i Srijem, vrela europske civilizacije (Klovićevi dvori, 2009.), Ekspresionizam u Hrvatskoj (Klovićevi dvori, 2011.) i Put u vječnost (Klovićevi dvori, 2016.). Autor je izložbi Bečka Akademija likovnih umjetnosti i hrvatska arhitektura historicizma (Gliptoteka HAZU, 2011.), Sinagoge vukovarskog arhitekta Frana Funtaka (Židovska općina Zagreb, 2014.) te Herman Bollé – graditelj hrvatske metropole (Muzej za umjetnost i obrt, 2015.).

Objavio je do sada devet knjiga: Saborna crkva Vavedenja Presvete Bogorodice u Plaškom: povijest episkopalnog kompleksa, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, Zagreb, 2005.; Vukovarski arhitekt Fran Funtak, Leykam international, Zagreb, 2009.; Đakovačka katedrala, Matica hrvatska, Zagreb, 2009.; Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i sakralna baština župe Molve, Zagreb, Leykam international, 2010.; Bečka Akademija likovnih umjetnosti i hrvatska arhitektura historicizma. Hrvatski učenici Friedricha von Schmidta, Gliptoteka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2011.; Arhitekt Herman Bollé, Muzej za umjetnost i obrt, Leykam international, Zagreb, 2013.; Zagreb: Arhitektonski atlas, AGM, Zagreb, 2014.; Vila Živković-Adrowski-Lubienski, Obitelj Bračun, Zagreb, 2016.; Zagreb: Architectural Atlas (englesko izdanje), AGM, Zagreb, 2016.

Objavio je, nadalje, 98 znanstvenih tekstova: članaka u domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima i poglavlja u knjigama. Članke je objavio u uglednim međunarodnim časopisima: Journal of the Society of Architectural Historians, (UCLA Press, Los Angeles), Zeitschrift für Kunstgeschichte (Berlin, München, Basel), Centropa (New York), Architectura – Zeitschrift für Geschichte der Baukunst (Berlin), Umění/Art, časopis Ústavu Dějin Umění Akademie Věd České Republiky/ Journal of the Institute of Art History (Prag), Acta Historiae Artium (Budimpešta).

Sudjelovao je s izlaganjima na 34 znanstvena skupa u Hrvatskoj i inozemstvu. Aktivno sudjeluje u izradi konzervatorskih studija za spomenike kulture u Hrvatskoj.

Član je uredništva dvaju znanstvenih časopisa: zagrebačkog Peristila i novosadskog Zbornika za likovne umetnosti Matice srpske. Član je Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, talijanskog AISU-a (Associazione Italiana di Storia Urbana) te američkog CAA (College Art Association).

Bio je suorganizator (s doc. dr. sc. Lovorkom Magaš Bilandžić i v. asist. dr. sc. Željkom Miklošević) međunarodnog znanstvenog skupa Art and Politics in Europe in the Modern Period organiziranoga na Filozofskom fakultetu u Zagrebu od 29. lipnja do 2. srpnja 2016.

Projekti

Suradnik na projektima MZOS-a Hrvatska umjetnost XIX. i XX. stoljeća u europskom kontekstu (2003. – 2006.) i Hrvatska umjetnost od klasicizma do postmoderne (2007.-2013.) prof. dr. sc. Zvonka Makovića, zatim na bilateralnom međunarodnom projektu Hrvatsko-srpske umjetničke veze u 18., 19. i 20. stoljeću (2011./2012.) koji je također vodio prof. dr. sc. Zvonko Maković.

U proljeće 2002., na inicijativu prof. dr. sc. Iskre Iveljić s Odsjeka za povijest uključen u projekt Geschichte Südosteuropas als europäische Geschichte prof. dr. Holma Sundhaussena s Istočno-europskog instituta Slobodnoga sveučilišta u Berlinu u organizaciji Pakta stabilnosti Jugoistočne Europe. U sklopu ovog projekta sudjelovao je na intenzivnim tečajevima u Sinai (Rumunjska, travanj 2002.), Leipzigu (listopad 2002.), Banskom (Bugarska, travanj 2003.), Berlinu (studeni 2003.), Ohridu (lipanj 2004.) i Beogradu (rujan 2004.).

Suradnik na sveučilišnom znanstvenom projektu Prosvjetne i kulturne veze Zagreba, Beča i Budimpešte od kraja 18. do sredine 20. stoljeća prof. dr. sc. Iskre Iveljić 2013./2014.

Tijekom 2014. bio je voditelj sveučilišne potpore Slikarstvo u Hrvatskoj od 18. do 20. stoljeća u srednjoeuropskom kontekstu.

Trenutno je voditelj dvaju projekata: bilateralnog hrvatsko-slovenskog projekta Hrvatsko – slovenske veze u 19. i prvoj polovici 20. stoljeća. Primjer obitelji Pongratz (s dr. sc. Mihom Preinfalkom sa Zgodovinskog inštituta Milka Kosa, ZRC, SAZU, Ljubljana) i projekta koji financira Hrvatska zaklada za znanost Croatia and Central Europe: Art and Politics in the Late Modern Period (1780 – 1945) te sveučilišne potpore Hrvatska likovna baština od baroka do postmoderne – umjetničke veze, import umjetnina, zbirke (2015. – 2016.).

Nagrade

Rektorova nagrada 2002. godine za rad Sakralna arhitektura Đakovačko-srijemske biskupije u vrijeme biskupa Josipa Jurja Strossmayera

Državna nagrada za znanost za znanstvene novake 2005. godine za monografiju Saborna crkva Vavedenja Presvete Bogorodice u Plaškom.

Povelja Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske 2014. godine za monografiju Arhitekt Herman Bollé.

Godišnja nagrada Filozofskog fakulteta 2014. godine za monografiju Arhitekt Herman Bollé.

Nagrada Grada Zagreba 2015. godine za monografiju Arhitekt Herman Bollé i vodič Zagreb: Arhitektonski atlas.

Nagrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2015. godinu za područje likovnih umjetnosti za izložbu Herman Bollé – graditelj hrvatske metropole.

ažurirano: 10 Ožujak, 2021