Historicizam u hrvatskoj arhitekturi (modul 3)

ECTS: 5
semestar: zimski

Tip izbornosti: C2

Oblik nastave: 30P/15S/0V

Ciljevi kolegija: Kolegij donosi pregled povijesti arhitekture u Hrvatskoj u drugoj polovini XIX. i početka XX. stoljeća, od prve pojave romantičarskih tendencija do prodora secesije u arhitekturu. Obradit će se opusi najvažnijih arhitekata i njihova najvažnija djela, a događanja u hrvatskoj arhitekturi kontekstualizirat će se sa zbivanjima u europskoj, ponajprije srednjoeuropskoj arhitekturi toga razdoblja. U kolegiju će se obrađivati svi segmenti povijesti hrvatske arhitekture toga vremene: javna, sakralna, poslovna, stambena arhitektura, a posebno će se obraditi i urbanistička povijest najvećih hrvatskih gradova druge polovine XIX. stoljeća. Nastojat će se pokriti cijeli teritorij tadašnje Trojedne Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, Vojne Krajine, Rijeke pod mađarskom upravom, te Istre i Dalmacije koje su se nalazile u austrijskom dijelu Austro-ugarske Monarhije.

Očekivani ishodi učenja: Poznavanje terminologije vezane za arhitekturu; poznavanje kronologije zbivanja u hrvatskoj arhitekturi XIX. stoljeća; poznavanje najvažnijih protagonista povijesti arhitekture Hrvatske u XIX. stoljeću; razvijanje sposobnosti analize arhitektonskih djela; poznavanje domaće arhitektonske baštine; upoznavanje s problemima očuvanja arhitektonske baštine XIX. stoljeća.

Ispit: pismeni

Literatura

Obavezna

  • Historicizam u Hrvatskoj, (ur.) Vladimir Maleković, Zagreb: MUO, 2000., knjiga 1;
  • Olga Maruševski, Iso Kršnjavi kao graditelj, Zagreb, 1986. ili 2009. (drugo izdanje);
  • Dragan Damjanović, »Iso Kršnjavi i arhitektura historicizma u Hrvatskoj«, u: Iso Kršnjavi – veliki utemeljitelj. Zbornik radova znanstvenog skupa, (ur.) Ivana Mance, Zlatko Matijević, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, Hrvatski institut za povijest, 2015., str. 240-256;
  • Dragan Damjanović, »Djelovanje arhitekta Franje Kleina u Varaždinsko-đurđevačkoj pukovniji (1851.-1859.)«, u: Prostor: znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, 17 (2009.), 1 (37), str. 64-77;
  • Dragan Damjanović, Arhitekt Herman Bollé, Zagreb: MUO, Leykam international, 2013.;
  • Dragan Damjanović, Bečka Akademija likovnih umjetnosti i hrvatska arhitektura historicizma. Hrvatski učenici Friedricha von Schmidta, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Gliptoteka, 2011.

Dodatna

  • Arhitektura historicizma u Rijeci, Rijeka: Moderna galerija Rijeka, 2002.;
  • Marija Stagličić, Graditeljstvo Zadra od klasicizma do secesije, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2013.;
  • Zgrada Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 2010.

ažurirano: 1 Listopad, 2020