Termini ispita u dekanskom ispitnom roku (25.-29. rujna 2017.)

dr. sc. Josipa Alviž, v. asist. / dr. sc. Jasmina Nestić, v. asist.

dr. sc. Dubravka Botica, izv. prof.

 • ponedjeljak, 25. rujna 2017., 12 h, A-126 (Arhitektura renesanse i baroka; Arhitektura XVI. do XVIII. stoljeća u srednjoj Europi)

dr. sc. Sanja Cvetnić, red. prof.

 • srijeda, 27. rujna 2017., 12 h, D VI (Likovne umjetnosti renesanse i baroka; Autopsija, arhiv, atribucija; Ikonografija nakon Tridentskoga sabora; Tirolski umjetnici i hrvatska likovna baština; Likovna baština Dubrovačke Republike od XVI. do XVIII. stoljeća; Umjetnost u Firenci od Giotta do Pontorma; Dubrovnik – Venecija – Marke: dubrovačko slikarstvo 1450.-1550.; Venecijansko slikarstvo od XV. do XVIII. stoljeća)

dr. sc. Franko Ćorić, doc.

 • utorak, 26. rujna 2017., 12 h, D VI (Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u XIX. i XX. stoljeću; Bečka škola povijesti umjetnosti i hrvatski spomenici)

dr. sc. Dragan Damjanović, izv. prof.

 • četvrtak, 28. rujna 2017., 12 h, D VI (Umjetnost XIX. stoljeća; Izbor stila u arhitekturi XIX. stoljeća)

dr. sc. Frano Dulibić, red. prof.

 • srijeda, 27. rujna 2017., 10 h, A-126 (Osnove likovnih umjetnosti; Povijest karikature)

dr. sc. Jasna Galjer, red. prof.

 • utorak, 26. rujna 2017., 8.30 h, A-126 (Povijest i teorija povijesti umjetnosti; Povijest i teorija dizajna; Kustoske prakse)

dr. sc. Jasna Galjer, red. prof. / dr. sc. Josipa Lulić, v. asist.

 • srijeda, 27. rujna 2017., 15.30 h, A-126 (Psihologijski pravci u teoriji umjetnosti)

dr. sc. Jasenka Gudelj, izv. prof.

 • srijeda, 27. rujna 2017., 14 h, C-104 (Dubrovnik: History of Architecture and Urban Planning)
 • srijeda, 27. rujna 2017., 15 h, C-104 (Osnove arhitekture; Palladio i paladijanizam)

dr. sc. Zlatko Jurić, red. prof. / dr. sc. Višnja Bralić

 • srijeda, 27. rujna 2017., 16.30 h, A-126 (Zaštita pokretne baštine)

dr. sc. Zlatko Jurić, red. prof. / dr. sc. Franko Ćorić, doc.

 • utorak, 26. rujna 2017., 12 h, D VI (Zaštita spomenika kulture; Povijest i teorija konzervacije u Europi u XIX. i XX. stoljeću)

dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof.

 • petak, 29. rujna 2017., 11 h, C-107 (Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka /usmeni/; Ranosrednjovjekovne klesarske radionice u Dalmaciji i Istri; Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi; Karolinška Istra; Starohrvatska umjetnost i kultura)

dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof. / dr. sc. Nikolina Maraković, izv. prof.

 • ponedjeljak, 25. rujna 2017., 12 h, D VI (Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka /pismeni/)

dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof. / dr. sc. Josipa Lulić, v. asist.

 • ponedjeljak, 25. rujna 2017., 12.30 h, C-124 (Religijska umjetnost u doba Rimskog Carstva)

dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof. / dr. sc. Maja Zeman, v. asist.

 • petak, 29. rujna 2017., 10.30 h, C-124  (Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana)

dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić, doc.

 • ponedjeljak, 25. rujna 2017., 15.30 h, A-126 (Umjetnost nakon 1900.; Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost; Grafika u Hrvatskoj u prvoj polovici XX. stoljeća)

dr. sc. Nikolina Maraković, izv. prof.

 • ponedjeljak, 25. rujna 2017., 11 h, C-124 (Zidno slikarstvo u Italiji od IV. do XIII. st.; Kasnoantička arhitektura i umjetnost u Dalmaciji)
 • ponedjeljak, 25. rujna 2017., 13 h, C-124 (Umjetnost oko 1000.)

dr. sc. Nikolina Maraković, izv. prof. / dr. sc. Maja Zeman, v. asist.

 • petak, 29. rujna 2017., 10.30 h, C-124 (Rezidencijalna arhitektura rimskog svijeta)

dr. sc. Predrag Marković, izv. prof.

 • utorak, 26. rujna 2017., 10 h (Umjetnost gotike; Samostanska arhitektura Hrvatske; Umjetnost u Firenci od Arnolfa di Cambija do Giorgia Vasarija)

dr. sc. Predrag Marković, izv. prof. / dr. sc. Ivana Tomas, v. asist.

 • utorak, 26. rujna 2017., 10 h (Umjetnost južne Dalmacije od IX. do XIV. stoljeća)

dr. sc. Dino Milinović, izv. prof.

 • petak, 29. rujna 2017., 13 h, C-125 (Uvod u ikonologiju)
 • petak, 29. rujna 2017., 14 h, C-125 (Nova post vetera coepit: ikonografija prve kršćanske umjetnosti (III.-IV. stoljeće); Transformacije antičkog svijeta)

dr. sc. Ana Munk, doc.

 • petak, 29. rujna 2017., 13 h, A-126 (Umjetnost romanike; Transforming Encounters: American Art of the 19th and 20th Centuries; Bizantsko slikarstvo od IX. do XIV. stoljeća; Umjetnost Trecenta)

dr. sc. Danko Šourek, doc. 

 • srijeda, 27. rujna 2017., 12 h, D VI (Hrvatska likovna baština »između gotike i baroka«)

dr. sc. Tin Turković, doc. / dr. sc. Josipa Lulić, v. asist.

 • ponedjeljak, 25. rujna 2017., 11.30 h, C-124 (Umjetnost starih civilizacija)

ažurirano: 3 Listopad, 2017