Zaštita pokretne baštine* (modul 4)

šifra: 124465
ECTS: 5
semestar: ljetni

*OBAVEZAN KOLEGIJ MODULA 4 (KONZERVATORSTVO)

Tip izbornosti: C2

Oblik nastave: 15P/15S/15V

Sadržaj kolegija: Kolegij daje pregled teorijskih, metodoloških i praktičnih aspekata zaštite pokretne kulturne baštine. Četiri osnovne teme (utjecaj okoliša, mikroklimatski uvjeti i preventivna zaštita; materijali i tehnike; istraživanja i stanje očuvanosti; konzervatorski i restauratorski postupci) bit će obrađene na primjerima iz hrvatske umjetničke baštine na kojima su konzervatorska istraživanja i restauratorski radovi obavljeni u radionicama Hrvatskog restauratorskog zavoda uz komparacije sa sličnim ili metodološki posebno zanimljivim primjerima iz svjetske baštine.

Cilj kolegija: znanja – razumijevanje temeljnih teorija, profesionalnih pravila i postupaka u  zaštiti pokretne kulturne baštine, upoznavanje s materijalima, vrstama i uzrocima oštećenja, usvajanje temeljne stručne terminologije; vještine – primjena osnovnih pravila i postupaka preventivne zaštite pokretne kulturne baštine; kompetencije – prepoznavanje svojstava osnovnih gradivnih materijala, vrsta i uzroka oštećenja te povijesnih intervencija na umjetničkim predmetima.

Ispit: pismeni i usmeni

Literatura

Obavezna

 • George Thomson, The Museum Environment, London, 1991.
 • Issues in the Conservation of Paintings, (ur.) David Bomford, Mark Leonard, Los Angeles, 2004.
 • Knut Nicolaus, Handbuch der Gemälderestaurierung, Köln: Könemann, 1999. (dostupno i u engleskom prijevodu Christine Westphal, The Restoration of Paintings)
 • Painted Wood: History and Conservation, Los Angeles, 1998.
 • Max Schweidler, The Restoration of Engravings, Drawings, Books, and other Works on Paper, Los Angeles, 2006.
 • Anne F. Clapp, Curatorial Care of Works of Art on Paper, Ohio, 1978.
 • David A. Scott, Copper and Bronze Art. Corrosion, Colorants, Conservation, Los Angeles, 2002.
 • Barbara Appelbaum, Conservation Treatment Methodology, Burlington, 2007.
 • Ivo Maroević, Sadašnjost baštine, Zagreb, 1986.

Dodatna

 • Looking Through Paintings. The Study of Painting Techniques and Materials in Support of Art Historical Research, (ur.) E. Hermens, Leiden, 2001. [1998.]
 • Museum Microclimates, contributions to the Copenhagen Conference 19 – 23 November 2007, (ur.) T. Padfield, Copenhagen, 2007.
 • Minimo intervento conservativo nel restauro dei dipinti, Atti del Convegno Thiene 29 – 30 ottobre 2004., Saonaro 2005. (tekstovi na engleskom i talijanskom jeziku)

ažurirano: 2 Listopad, 2016