Bizantsko slikarstvo od IX. do XIV. stoljeća* (modul 1)

šifra: 125507
ECTS: 5
semestar: ljetni

*OBAVEZAN KOLEGIJ MODULA 1 (ANTIKA I SREDNJI VIJEK)

Tip izbornosti: C2

Oblik nastave: 30P/15S/0V

Sadržaj kolegija: Kolegij obrađuje ponajprije kasnosrednjovjekovnu bizantsku kulturu na području samog Konstantinopola, te posebice slikarstvo na prostorima bizantske Grčke, Italije, Srbije, Makedonije i Dalmacije. To se vremensko razdoblje podudara s krajem ikonoklazma 843. godine te vladavinom Makedonske dinastije od IX. do XI. st., Komnena u XII. st. i Paleologa u XIII. st.

Cilj kolegija: Cilj kolegija je upoznati se sa stilskim i ikonografskim karakteristikama kasnobizantskih spomenika. Budući da se ovo razdoblje ne predaje unutar obveznog programa studija povijesti umjetnosti, studenti će se sa ovom problematikom upoznati na razini početnih stilskih i ikonografskih identifikacija i analiza. Međutim, kako se kolegij nudi na razini diplomskog studija, pretpostavlja se da su studenti već upoznati s ključnim spomenicima iz ranijih razdoblja bizantske umjetnosti pa će se ovaj kolegij kronološki nadovezati i produbiti već stečena znanja. Cilj kolegija međutim nije samo razviti sposobnost snalaženja u opsežnom broju spomenika bizantske umjetnosti, već i steći uvid u teoretske pristupe kojima su bizantinolozi u zadnje vrijeme znatno pridonjeli sagledavanju kompleksnosti i vrijednosti ovog umjetničkog materijala.

Ispit: pismeni (dva kolokvija)

Literatura

Obavezna

  • Thomas F. Mathews, Byzantium: From Antiquity to the Renaissance, New York: Harry N. Abrams, 1998.;
  • Vojislav J. Đurić, Vizantijske freske u Jugoslaviji, Beograd: Jugoslavija, 1974.;
  • Hans Belting, Likeness and Presence: The History of the Image Before the Era of Art, Chicago: University of Chicago Press, 1994. (izvorni naslov: Bild und Kult—Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, München, 1990.)—odabrana poglavlja;
  • Bilješke s predavanja i PP prezentacije.

Dodatna

  • Thomas F. Mathews, The Byzantine Churches of Istanbul, 1976.;
  • Talbot Rice, Umetnost vizantijskog doba, Beograd, 1968. (izvorni naslov: Art of the Byzantine Era, London, 1963.)

ažurirano: 30 Rujan, 2020