Prijave tema i mentora diplomskih radova u ak. god. 2022./2023.

Molbe za odobrenje tema i imenovanje mentora diplomskih radova na Odsjeku za povijest umjetnosti u ak. god. 2022./2023. predaju se elektronskim putem (e-mailom) tajništvu Odsjeka od 10. do 24. siječnja 2023. godine.

Molbu sačinjava ispunjeni Obrazac za prijavu diplomskoga rada, potpisan od strane predloženoga mentora i studenta. Ispunjeni i potpisani Obrasci dostavljaju se elektronskim putem u jpeg, PDF ili Word formatu na mail adresu tajništva Odsjeka (povijest.umjetnosti@ffzg.hr). U nedostatku potpisa mentora priznavat će se i izravni pristanak mentora e-mailom studentu i/ili tajništvu.

Predložene teme i mentori diplomskih radova bit će uvršteni na dnevni red 5. redovite sjednice Vijeća Odsjeka za povijest umjetnosti krajem siječnja 2023. godine. Naknadne prijave tema diplomskih radova neće se prihvaćati.

ažurirano: 6 Veljača, 2023