Prijave tema i mentora diplomskih radova u ak. god. 2021./2022.

Molbe za odobrenje tema i imenovanje mentora diplomskih radova na Odsjeku za povijest umjetnosti u akad. god. 2021/2022. predaju se elektronskim putem (e-mailom) tajništvu Odsjeka od 10. do 24. siječnja 2022. godine.

Molbu sačinjava ispunjeni Obrazac za prijavu diplomskog rada, potpisan od strane predloženoga mentora i studenta. Ispunjeni i potpisani Obrasci dostavljaju se elektronskim putem u jpeg, PDF ili Word formatu na mail adresu tajništva/tajnice Odsjeka (janasola@ffzg.hr). U nedostatku potpisa mentora priznavat će se i izravni pristanak mentora e-mailom studentu i/ili tajništvu.

Predložene teme i mentori diplomskih radova bit će uvršteni na dnevni red 5. redovite sjednice Vijeća Odsjeka za povijest umjetnosti u veljači 2022. godine. Naknadne prijave tema diplomskih radova neće se prihvaćati.

ažurirano: 20 Prosinac, 2021