Preobrazbe povijesnih gradova Europe od historicizma do postmodernizma (modul 4)

ECTS: 5
semestar: ljetni

Tip izbornosti: C2

Oblik nastave: 30P/15S/0V

Ciljevi kolegija: Cilj predmeta je povijesno-kritički proučiti najvažnija zbivanja u europskim povijesnim gradovima, od ekspanzije u drugoj polovini 19. stoljeća i početka otkrivanja njihove starosne vrijednosti na prijelazu 19. u 20. stoljeće do opsežnih razaranja i zanemarivanja nastupom modernističke estetike te ponovnog valoriziranja i revitaliziranja tijekom 20. stoljeća. Budući da su povijesni gradovi (historic towns) već desetljećima u fokusu konzervatora, arhitekata i urbanista, cilj ovoga predmeta jest proučiti najvažnije aktere, zbivanja i teorijske spise koji su pratili navedene pojave. Iako su povijesni gradovi sastavni dio pamćenja zajednica, oni su i dio njihove materijalne koristi pa doživljavaju nove vrste izazova. Hrvatski gradovi nisu u tome iznimka pa je jedan od ciljeva predmeta upoznati studente s mogućnostima rješavanja praktičnih problema pomoću iskustva europskih stručnjaka.

Očekivani ishodi učenja: Kritički sagledati povijest i teorijske spise o konzerviranju europskih gradvoa od sredine 19. do našega doba; pronaći poveznice tih teorijskih postavki i praktičnih rješenja s aktualnim konzervatorsko-restauratorskim problemima; lakše interpretirati fenomene konzervatorskog očuvanja i restauratorskog prezentiranja spomenika i ambijenata; primijeniti stečene spoznaje u kritičkom sagledavanju europske povijesti konzerviranja; primijeniti te spoznaje u kritičkom sagledavanju današnje prakse konzerviranja i restauriranja u Europi i Hrvatskoj, osobito u gorućem problemu očuvanja povijesnih gradova; primijeniti stečena znanja u vlastitoj konzervatorskoj praksi.

Ispit: pismeni

Literatura

Obavezna

  • sažeci predavanja koje je pripremio nastavnik;
  • tekstovi međunarodnih povelja ICOMOS-a i UNESCO-a vezanih uz očuvanje ambijenata i povijesnih gradova – prevedeni na hrvatski.

Dodatna

  • Miles Glendinning, Conservation Movement, Routledge 2013.;
  • Camillo Sitte, Gradogradnja prema umjetničkim načelima, Litteris, Zagreb 2010.;
  • Camillo Boito, Spomenik kao knjiga. Spisi o arhitekturi, kulturi i restauriranju, 1861.-1884., Disput, Zagreb 2013. (prevela Ana Vukadin, priredio Marko Špikić);
  • Njega spomenika u Njemačkom Carstvu, antologija teorijskih spisa njemačkih autora – predviđeno za tisak u jesen 2019.;
  • Gustavo Giovannoni, Spomenici i ambijenti, Matica hrvatska, Zagreb 2018. (preveli Marko Špikić i Ana Vukadin, prir. M. Špikić);
  • Roberto Pane, prijevod desetak spisa o teoriji i praksi restauriranja u Italiji od 1944. do 1966. – predviđeno za tisak u jesen 2019.;
  • Aldo Rossi, Arhitektura grada, Karlovac 1999;
  • Wilfried Lipp, Michael S. Falser (ur.), Eine Zukunft für unsere Vergangenheit: zum 40. Jubiläum des Europäisches Denkmalschutzjahres (1975-2015), Berlin 2015.

ažurirano: 16 Rujan, 2019