Fotografija u Hrvatskoj do 1945. (modul 3)

ECTS: 5
semestar: ljetni

Tip izbornosti: C2

Oblik nastave: 30P/15S/0V

Ciljevi kolegija: Cilj predmeta je upoznati studente s fotografijom u Hrvatskoj do 1945., ključnim pojavama i autorskim osobnostima te specifičnostima i razvojem medija kroz sagledavanje građe u širem povijesnom, društvenom i kulturnom kontekstu.

Očekivani ishodi učenja: Imenovati, objasniti i koristiti ključne pojmove vezane uz fotografski medij; prepoznati i definirati različite pojave koje su obilježile hrvatsku fotografiju do 1945.; usporediti i kontekstualizirati događanja u hrvatskoj fotografiji s onima u inozemstvu; analizirati i interpretirati fotografije kao slojevite vizualne činjenice; kritički koristiti primarne i sekundarne izvore vezane uz fotografiju.

Ispit: pismeni

Literatura

Obavezna

 • Fotografija u Hrvatskoj 1848. – 1951., ur. Vladimir Maleković, Zagreb: Muzej za umjetnost i obrt, 1994.
 • Nada Grčević, Fotografija devetnaestog stoljeća u Hrvatskoj, Zagreb: Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 1981. (odabrana poglavlja)
 • Želimir Koščević, U fokusu: ogledi o hrvatskoj fotografiji, Zagreb: Školska knjiga, 2006. (odabrana poglavlja)
 • Lovorka Magaš, »Izložba Deutscher Werkbunda Film und Foto na zagrebačkoj Međunarodnoj fotografskoj izložbi i hrvatska fotografija početkom 1930-ih«, u: Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 34, 2010., 189–200;
 • Lovorka Magaš Bilandžić, Foto Tonka − Tajne ateliera društvene kroničarke, Zagreb: Galerija Klovićevi dvori, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta HAZU, 2015.;
 • Lovorka Magaš Bilandžić, »Put u vječnost: posljednji portreti i ceremonija sprovoda u hrvatskoj fotografiji krajem 19. i tijekom 20. stoljeća«, u: Put u vječnost, ur. Zvonko Maković, Danijela Marković, Zagreb: Galerija Klovićevi dvori, 2016., 22−31;
 • Sandi Bulimbašić, Lovorka Magaš Bilandžić, »Politički, kulturni i društveni život međuratnog Splita kroz objektiv profesionalnih fotografa«, u: Split i Vladan Desnica 1918.−1945. Zbornik radova s Desničinih susreta 2015., ur. Drago Roksandić, Ivana Cvijović Javorina, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016., 21−60;
 • Lovorka Magaš Bilandžić, »Ceremonija sprovoda u hrvatskoj reportažnoj fotografiji i tiskanim medijima između dva svjetska rata«, u: Čovjek i smrt. Teološki, filozofski, bioetički i društveni pristup, ur. Ivan Markešić, Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatsko katoličko sveučilište, Udruga Posmrtna pripomoć, 2017., 379–414;
 • Marija Tonković, Franjo Mosinger, Zagreb: Muzej za umjetnost i obrt, 2002.;
 • Marija Tonković, »Pretpovijest reportažne fotografije u Hrvatskoj«, u: Život umjetnosti, 74–75, 2005., 110–123;
 • Marija Tonković, Đuro Janeković: fotografije: Doživjeti Zagreb 1930-ih, Zagreb: Muzej za umjetnost i obrt, 2009.;
 • Marija Tonković, »Fotografija 30-ih godina«, u: Moderna umjetnost u Hrvatskoj 1898. – 1975., Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2012., 186–219;
 • Prezentacije dostupne na Sustavu učenja na daljinu Omega i zbirka radnih materijala i članaka koju će studenti dobiti na nastavi.

Dodatna

 • Arte Miracolosa: Stoljeće fotografije u Rijeci, ur. Edvin Dubrović, Rijeka: Izdavački centar Rijeka, 1995.;
 • Goran Borčić, Povijest pisana svjetlom – Split od Prisce do Adriane, Split: Muzej grada Splita, 2013.;
 • Gisèle Freund, Fotografija i duštvo, Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 1981.;
 • Mladen Grčević, Umjetnička fotografija u Hrvatskoj 1890. – 1940.: Fenomen zagrebačke škole. Reprint originalnog rukopisa iz 1965., Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 1997.;
 • Hrvoje Gržina, Identifikacija, zaštita i čuvanje fotografija, Zagreb: Crescat, 2016.;
 • Juliet Hacking, Photography: The Whole Story, London: Prestel, 2012.;
 • Ian Jeffrey, Photography: A Concise History, London: Thames&Hudson, 1989.;
 • Duško Kečkemet, Fotografija u Splitu 1859. – 1990., Split: Marjan tisak, 2004.;
 • Jay Ruby, Secure the Shadow: Death and Photography in America, Cambridge: MIT Press, 1995.;
 • Marija Tonković, Židovi fotografi, Zagreb: Židovska općina, 2004.;
 • Mary Warner Marien, Photography: A Cultural History, London: Laurence King Publishing, 2002.

ažurirano: 16 Rujan, 2019