Prijave tema diplomskih radova u ak. god. 2017./2018.

Molbe za odobrenje tema i imenovanje mentora diplomskih radova na Odsjeku za povijest umjetnosti u ak. god. 2017./2018. predaju se u tajništvu Odsjeka od 10. do 26. siječnja 2018. godine.

Molbu sačinjava ispunjeni Obrazac za prijavu diplomskoga rada, potpisan od strane predloženoga mentora. Studenti koji su diplomski studij istraživačkoga smjera upisali u ak. god. 2015./2016. diplomski rad izrađuju u okviru upisanoga modula. Studenti koji su diplomski studij istraživačkoga smjera upisali prije ak. god. 2015./2016. za odobrenje izrade diplomskoga rada na modulu u okviru kojega žele pisati diplomski rad trebaju imati najmanje tri (dvopredmetni; 15 ECTS) odnosno četiri (jednopredmetni; 20 ECTS) prijavljena ili već odslušana i položena kolegija na tome modulu.

Predložene teme i mentori diplomskih radova bit će odobreni na redovitoj sjednici Vijeća Odsjeka za povijest umjetnosti u veljači 2018. godine.

Naknadne prijave tema diplomskih radova neće se prihvaćati.

Napomena: prema odluci Vijeća Odsjeka za povijest umjetnosti od 22. listopada 2009. godine, svaki mentor može preuzeti mentorstvo najviše pet diplomskih radova godišnje.

ažurirano: 14 Veljača, 2018