Povijest, vrste i karakteristike ilustracije (modul 3)

šifra: 170248
ECTS: 5
semestar: ljetni

Tip izbornosti: C2

Oblik nastave: 30P/15S/0V

Sadržaj kolegija: Kolegij pruža uvid u povijest, razlikovanje vrsta i analizu karakteristika ilustracije u svijetu i Hrvatskoj. Građa se prezentira u kontekstu cjelokupne povijesti umjetnosti, a primjeri iz nacionalne povijesti umjetnosti analiziraju se i kompariraju s primjerima europske i svjetske produkcije ilustracije. Kolegij rasvjetljava fragmente povijesti ilustracije u Hrvatskoj te uvodi u istraživanje do sada neistražene građe i literature, jer još uvijek ne postoji niti jedna povijest ilustracije u Hrvatskoj. Kolegij istražuje ulogu i značenje ilustracije između povijesti umjetnosti i studija vizualnih komunikacija te ističe doprinose pojedinih ilustratora unutar nacionalne povijesti ilustracije. Studenti sudjeluju u izradi digitalnog leksikona hrvatskih ilustratora.

Cilj kolegija: Cilj predmeta jest stjecanje temeljnih znanja o specifičnostima ilustracije kao medija, značaju ilustracije tijekom povijesti, promjenama u tehničkom, likovnom i sadržajnom aspektu. Studenti će steći vještine analitičkoga i kritičkoga pristupa ilustraciji u usmenom i pismenom obliku, razviti percepciju i senzibilitet prema specifičnostima medija. Studente će se poticati na raspravljanje o mogućim strategijama analize i interpretacije različitih medijskih i multimedijskih upotreba ilustracije, od tradicionalnih formi u knjigama, časopisima i plakatima, do primjera u elektronskim medijima. Usvojena znanja i vještine studenti će naučiti metodički i sadržajno prilagoditi potrebama struke.

Ispit: pismeni

Literatura

Obavezna

  • Alan Male, Illustration: A Theoretical and Contextual Perspective, London, 2007.;
  • Lewis, Book illustration, Grove Dictionary of Art, 2004.;
  • Tekstovi u časopisima i katalozima: Strajnić: O ilustraciji, 1911.; Strajnić: Umjetnička oprema knjiga, 1913.; Javor: O suvremenoj hrvatskoj ilustraciji, 2006.; Dulibić: Ilustracija za novine i časopise, 2007.

Dodatna

  • Joseph Hillis Miller, Illustration, Cambridge, 1992.;
  • Paul Messaris, Visual ‘literacy': image, mind, and reality, Boulder: Westview Press, 1994.;
  • Slika i riječ: uvod u povijesno-umjetničku hermeneutiku, (prir.) Sonja Briski Uzelac, (prev.) Milan Pelc, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1997.;
  • Chris Jenks (ur.), Vizualna kultura, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo, 2002.;
  • Nicholas Mirzoeff, An introduction to visual culture, London/New York: Routledge, 2009.;
  • Klaus Sachs-Hombach (ur.), Znanost o slici – discipline, teme, metode, Zagreb: Biblioteka Antibarbarus, 2006.

ažurirano: 1 Listopad, 2021