Vizualiziranje nacionalnog: umjetnička baština skjavonskih/ilirskih bratovština i kolegija u Italiji (modul 2)

šifra: 170252
ECTS: 5
semestar: zimski
termin održavanja nastave: srijeda, 11:45-13:15, A-126

Tip izbornosti: C2

Oblik nastave: 30P/15S/0V

Sadržaj kolegija: Temeljeći se na istraživačkom projektu u tijeku, kolegij sadrži prikaz novih pristupa arhitektonskim sklopovima i djelima vizualnih umjetnosti bratovština Skjavona/Illira/Hrvata u ranonovovjekovnoj Italiji. Upoznaje studente s organizacijom bratovštine i kolegija te funkcioniranjem i tipologijom arhitektonskih sklopova u urbanom kontekstu talijanskih centara. Predočava odnos kolektivnog naručitelja i djela, zatim ikonografiju djela s nacionalnim/etničkim predznakom, te ulogu skjavonskih sklopova u formiranju grupnog identiteta. Detaljno se bavi skjavonskom/ilirskom bratovštinom u Rimu između papinskih narudžbi i htjenja zajednice u kontekstu Roma communis patria, zatim bratovštinom Sv. Jurja i Tripuna kao primjerom tzv. scuola piccola u kozmopolitskoj Veneciji, te Ilirsko-ugarskim kolegijem kao odrazom htijenja zagrebačkog kaptola u sveučilišnoj Bologni.

Cilj kolegija: znanja: pregled baštine Skjavona/Ilira/Hrvata u ranonovovjekovnoj Italiji; terminologija vezana uz bratovštine i kolegije i njihovu naručiteljsku djelatnost; ikonografija »nacionalnih« svetaca; vještine: prepoznavanje djela, njihova ponašanja u vremenu, te učinka nacionalnog/etničkog na povijesnoumjetničku valorizaciju; kompetencije: prosudba umjetničke vrijednosti arhitektonskih, kiparskih i slikarskih djela u protonacionalnom kontekstu.

Ispit: pismeni

Literatura

Obavezna

 • Jasenka Gudelj, »The Hospital and Church of the Schiavoni / Illyrian Confraternity in Early Modern Rome«, u: Confraternitas, Volume 27, No. 1–2, Spring/Fall 2016, Special issue: Schiavoni / Illyrian Confraternities in Italy, str. 5-29;
 • Jasenka Gudelj, »San Girolamo dei Croati a Roma: gli Schiavoni e il cantiere sistino«, u: Identità e rappresentazione. Le chiese nazionali a Roma, 1450-1650, (ur.) A. Koller, S. Kubersky-Piredda, Campisano Editore, 2015., str. 297-325;
 • Jasenka Gudelj, »Progettare per la periferia cattolica: i disegni romani per il mancato ampliamento settecentesco della cattedrale di Spalato«, u: Il Capitale Culturale 10 (2014.), str. 349-366;
 • Jasenka Gudelj, »Architettura e diplomazia tra Roma e Dubrovnik: San Girolamo dei Croati e la cattedrale di Dubrovnik nel secondo Seicento«, u: Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana vol. 40, 2011./2012. [i.e. 2016.], str. 179-233;
 • Giorgio Fossaluzza, »Hrvatska bratovština sv. Jurja u Veneciji (Scuola di San Giorgio degli Schiavoni)«, u: Tizian, Tintoretto, Veronese, veliki majstori renesanse, katalog izložbe, (ur.) Radoslav Tomić, Zagreb: Galerija Klovićevi dvori, 2011., str. 51-62;
 • Lovorka Čoralić, U gradu svetoga Marka. Povijest hrvatske zajednice u Mlecima, Zagreb: Golden marketing, 2001., str. 215-262 (poglavlje »Hrvatska bratovština sv. Jurja i Tripuna«);
 • Tanja Trška, »Marco Boschini, Matteo Ponzone, and the Altar of the Scuola di San Giorgio degli Schiavoni in Venice«, u: Confraternitas, Volume 27, No. 1–2, Spring/Fall 2016, Special issue: Schiavoni / Illyrian Confraternities in Italy, str. 62-78;
 • Giuseppe Capriotti, »The Cauldron of St. Venera and the Comb of St. Blaise. Cult and Iconography in the Confraternities of Albanians and Schiavoni in Fifteenth-Century Ascoli Piceno«, u: Confraternitas, Volume 27, No. 1–2, Spring/Fall 2016, Special issue: Schiavoni / Illyrian Confraternities in Italy, str. 30-45;
 • Francesca Coltrinari, »Loreto as an Illyrian Shrine: The Artistic Heritage of the Illyrian Confraternities and College in Loreto and Recanati«, u: Confraternitas, Volume 27, No. 1–2, Spring/Fall 2016, Special issue: Schiavoni / Illyrian Confraternities in Italy, str. 46-61;
 • Daniel Premerl, Bolonjske slike hrvatske povijesti, Zagreb: Leykam International, 2014.;
 • Gian Paolo Brizzi, »Il Collegio e la città. Ungheresi e Croati nella città degli studi«, u: Annali del Collegio Ungaro – Illirico di Bologna 1553 – 1746, (ur.) Gian Paolo Brizzi, Maria Luisa Accorsi, Bologna: CLUEB, 1988., str. XV-XXIV;

Dodatna

 • Zrinka Blažević, Ilirizam prije ilirizma, Zagreb: Golden Marketing, 2008.;
 • J. v. A. Fine Jr., When Ethnicity Did Not Matter in the Balkans, Ann Arbor: University of Michighan Press, 2006.;
 • Le Scuole di Venezia, (ur.) Terisio Pignatti, Milano: Electa, 1981.;

ažurirano: 3 Listopad, 2017