Interdisciplinarnost u srednjoškolskoj nastavi likovne umjetnosti (nastavnički smjer)

šifra: 125511
ECTS: 5
semestar: ljetni
uvjeti: upisan II. semestar diplomskog studija povijesti umjetnosti, nastavnički smjer

Tip izbornosti: A

Oblik nastave: 15P/15S/15V

Sadržaj kolegija: Predmet je izborni kolegij na nastavničkom smjeru diplomskoga studija te doprinosi poznavanju metodike struke i cjelokupnom obrazovanju budućih srednjoškolskih profesora. U sklopu programa nastavničkoga smjera kolegij daje određenu teorijsku i praktičnu podlogu koja će studentima omogućiti bitna znanja, vještine i sposobnosti potrebne za kvalitetan daljnji rad, kako unutar studija (praktičan rad u školama unutar kolegija Praktikum i izvođenje nastave I. o Praktikum i izvođenje nastave II), tako i nakon studija. Studenti, budući srednjoškolski profesori, upoznaju se sa sadržajima nastavnog predmeta Likovna umjetnost te mogućnostima i suvremenim zahtjevima njegova prezentiranje kroz interdisciplinarni pristup. Cilj je studente upoznati s mogućnostima izvođenje ovakve nastave unutar učioničke ili izvanškolske nastave (projekti i radionice), unutar teorijskog ili praktičnoga rada s učenicima. Cilj je studente upoznati s konkretnim metodičkim vježbama i načinima kroz koje se ovakva nastava može izvoditi, u kojima je umjetnost neophodno promišljana i kroz principe matematike (geometrija, proporcije, omjeri, razmjeri, simetrije), fizike (optike), glazbe, povijesti i književnosti itd.

Cilj kolegija: Poznavanje načela interdisciplinarnog pristupa i kreativne nastave likovne umjetnosti u srednjim školama; poznavanje kataloga znanja i nastavnog plana i programa iz predmeta Likovna umjetnost; poznavanje postupaka i činjenica drugih znanstvenih disciplina i poveznica s konkretnim umjetničkim djelima; poznavanje konteksta vremena u kojem je umjetničko djelo nastalo kroz prizmu tadašnjih tehnoloških i znanstvenih dostignuća i saznanja; povezivanje raznolikih pristupa percipiranju i prezentiranju umjetničkog djela za potrebe suvremenoga pristupa nastavi  likovne umjetnosti u srednjim školama; smisleno korištenje stečenog znanja unutar nastavnog plana i programa; osmišljavanje metodičkih vježbi kao pripomoć u nastavi; mogućnost kvalitetne interpretacije bilo koje vizualne ili likovno-umjetničke pojave s naglaskom na intedisciplinarni pristup u njezinom prezentiranju.

Ispit: pismeni (dva kolokvija)

Literatura

Obavezna

 • Julie Thompson Klein, Interdisciplinarity: History, Theory and Practice. Detroit: Wayne State University, 1990. (pojedina poglavlja);
 • Martin Kemp, The science of art. Optical themes in western art from Brunelleschi to Seurat. New Haven/London: Yale University Press, 1990. (pojedina poglavlja);
 • Arthur D. Efland, History of Art Education: Intellectual and Social Currents in Teaching the Visual Arts. New York/London: Teachers College, Columbia University, 1990. , str. 3-25;
 • Josef Albers, Interaction of Colour. New Haven: Yale University Press, 2006. [1963.];
 • Milo Wold, Edmund Cykler, Gary Martin, James Miller, Introduction to Music and Art in the Western World, William C Brown Pub, 1991.;
 • P.U.P.A Gilbert, Willy Haeberli, Physics in the Arts (Complementary Science). University of Winsconsin-Madison, Academic Press, 2008., (pojedina poglavlja);
 • Erwin Panofsky, Perspective as Symbolic Form. New York: Zone Books, 1997.;
 • Jadranka Damjanov, Vizualni jezik i likovna umjetnost. Zagreb: Školska knjiga, 1991. (pojedina poglavlja).

Dodatna

 • Joe Moran, Interdisciplinarity. The new crtitical idiom. London: Routledge, 2002.;
 • Karl Clausberg, »Neuroznanosti o slici«, u: Uvod u povijest umjetnosti, ur. Hans Belting i dr. Zagreb: Fraktura, 2008., str. 299-320;
 • Hubert Damisch, Porijeklo perspektive. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 2006.;
 • Paul v. Naredi-Rainer, Architektur und Harmonie. Zahl, Maβund Proportion in der abendländischen Baukunst. Köln: DuMont Buchverlag, 1982.;
 • Jadranka Damjanov, Umjetnost Avantura – bilježnica. Zagreb: Hermes izdavaštvo, 1998.;
 • Jadranka Damjanov, Pogled i slika. Zagreb: Hermes izdavaštvo, 1996.;
 • Mladen Pejaković, Zlatni rez. Zagreb: Art studio Azinović, 2001.;
 • Gyorgy Doczi, The Power of Limits: Proportional Harmonies in Nature, Art, and Architecture. Boston: Shambhala Pubns, 1994.;
 • Matila Ghyka, The Geometry of Art and Life. Mineola, New York: Dover Publications, Inc., 1977.;
 • Hrvoje Turković, Razumijevanje perspektive: teorija likovnog razabiranja. Zagreb: Durieux, 2002.;
 • Johann Wolfgang von Goethe, Učenje o bojama. II. svezak – Didaktički dio. Zagreb: Scarabeus naklada, 2008.;
 • Hermann Weyl, Symmetry. Princeton: Princeton University Press, 1982.;
 • Philipp Ball, Bright Earth: Art and Invention of Colour. Chicago: University of Chicago Press, 2003.;
 • John Gage, Colour and Culture: Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1993.;
 • Leonard Shlain, Art & Physics: Parallel Visions in Space, Time, and Light. Harper Collins Publishers, 2007.;
 • Odobreni udžbenici i priručnici za srednju školu iz predmeta Likovna umjetnost za tekuću školsku godinu.

ažurirano: 2 Listopad, 2016