Gotička arhitektura Istre (modul 1)

šifra: 125508
ECTS: 5
semestar: ljetni

Tip izbornosti: C2

Oblik nastave: 30P/15S/0V

Sadržaj kolegija: Kolegij upoznaje studente s najznačajnijim spomenicima svjetovne i sakralne arhitekture Istre nastalim u razdoblju od sredine XIII. do sredine XVI. stoljeća. Kroz sustavan kronološki pregled spomenika razvrstanih po funkcionalnim i regionalnim grupama (sakralna, stambena i fortifikacijska arhitektura; arhitektura »Mletačke Istre«, arhitektura na tlu Pazinske knežije) nastojat će se jasno definirati kako ona opća stilska i tipološka obilježja njezinih različitih povijesno-političkih i kulturnih sredina, ali jednako tako i ona posebna – »istarska obilježja« s naglaskom na onim graničnim spomenicima kod kojih dolazi do miješanja mediteranske i srednjoeuropske gotike. U skladu s programom diplomskog studija ovaj izborni kolegij pokriva jedan značajan segment  u nacionalnoj umjetničkoj baštini  – pojavu i razvoj gotičkog stila u arhitekturi Istre, jedne zaokružene i povijesno te kulturološki gledano ponešto izdvojene regije. Predviđena terenska nastava bitno će proširiti i učvrstiti spoznaje, a kroz samostalnu analizu pojedinih spomenika studenti će dodatno razviti posebne stručne vještine prepoznavanja, datiranja i analize djela. S obzirom na značaj same teme i njegovu ipak nedovoljnu zastupljenost u našim obvezatnim kolegijima očekuje se znatno proširivanje dosadašnjih  znanja o tom značajnom segmentu naše starije arhitektonske baštine.

Cilj kolegija: kompetencije: 1) Preispitivanje do sada usvojenih znanja o stilskim, tipološkim i drugim svojstvima prije svega sakralne arhitekture; znanja: 2) Usvajanje osnovnih obilježja gotičkog stila u arhitekturi »graničnog razdoblja« te svih drugih stilski prijelaznih i/ili mješovitih oblika u regiji s jakim stilskim anakronizmima, i dugotrajnim paralelizmima; 3) Razumijevanje posebnih okolnosti nastanka pojedinih djela s obzirom na jaku antičku i srednjovjekovnu tradiciju, ali i promjenjive povijesne okolnosti; uočavanje evolutivnih i involutivnih te raznih hibridnih rješenja u prostornom i morfološkom oblikovanju arhitektonskih elemenata; vještine: 4) Snalaženje u složenijim zadacima stilske identifikacije i datacije; 5) usvajanje nove i učvršćivanje poznate temeljne metodologije i terminologije povijesno-umjetničke struke; 6) Razumijevanje i vrjednovanje nacionalne arhitektonske i s njom povezane kiparske baštine  u kontekstu lokalnog i regionalnog poticija i utjecaja.

Ispit: usmeni

Literatura

Obavezna

 • Cornelio Budinich, Dal Carnaro al Friuli, Trieste, 1928. (prev. u Kornelije Budinić, Arhitektonske studije, Pula, 1984. (pdf);
 • Branko Fučić, »Božje polje«, Bull. JAZU, br. 1-3, vol. XV-XXII, 1967/74, str. 137- 148;
 • Radovan Ivančević, »Crkva Sv. Marije Snježne kod Čepića«, Rad. OPU, br. 2, 1960, str. 16;
 • Radovan Ivančević, »Gotičke crkve u Roču«, Rad. OPU, br. 5, 1964., str. 15-28;
 • Radovan Ivančević, »Župna crkva Sv. Jurja u Oprtlju«, Rad. OPU, br. 4, 1963., str. 19-44;
 • Radovan Ivančević, Gotička arhitektura Istre (doktorska disertacija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), vol. I , Zagreb, 1964., str. 1-53, 105-134 (pdf);
 • Radovan Ivančević, »Crkva sv. Duha kod Štrpeda u Istri«, Rad. OPU, br. 6, 1969., str. 17-26;
 • Radovan Ivančević, »Franjevačka crkva u Poreču – urbanistička, arhitektonska i tipološka interpretacija«, Zbornik poreštine, knj. 2, Poreč, 1987., str. 103-116;
 • Radovan Ivančević, »Model srednjovjekovnog Gračišća«, Peristil 8-9 (1965-66), str. 125-130;
 • Ljubo Karaman, »O srednjovjekovnoj umjetnosti Istre«, Historijski zbornik, vol. II, Zagreb, 1949., str. 115-130;
 • Ljubo Karaman, O djelovanju domaće sredine u umjetnosti hrvatskih krajeva, Zagreb, 1963.;
 • Branko Marušić, Pula – crkva i samostan Sv. Franje, Pula, 1974.;
 • Milan Prelog, Poreč, grad i spomenici, Beograd, 1957.;
 • Milan Prelog, »Pred umjetničkom baštinom Istre«, Dometi, br. 11, Rijeka, 1969., str. 34-43;
 • Ante Šonje, Crkvena arhitektura zapadne Istre, Zagreb – Pazin, 1982.;
 • ISTARSKA ENCIKLOPEDIJA, (ur.) M. Bertoša – R. Matijašić, Zagreb, 2005. http://istra.lzmk.hr/

Dodatna

 • Giuseppe Caprin, L’Istria Nobilissima, vol. I-II, Trieste, 1905.;
 • Branko Fučić, »Izvještaj o putu po Istri«, Ljetopis JAZU, knj. 57, Zagreb, 1953., str. 67-140;
 • Branko Fučić, Istarske freske, Zagreb, 1963.;
 • Radovan Ivančević, »Crkva Sv. Trojstva u Hrastovlju: romanika ili renesansa?«, Rad. IPU, br. 11-12, 1988./89., str. 127-137;
 • Igor Komelj, Gotska arhitektura na slovenskem, Ljubljana, 1973.;
 • Anna Antonizzo-Bocchina, L’architettura gotica in Istria, AMSI, vol. XXXI n.s., 1983., str. 39-48;
 • Eduardo (Wart) Arslan, Il gotico civile veneziano in terraferma, Riv. IN, n.s. vol. XXIII-XXIV, 1976./77., str. 257-304.

ažurirano: 1 Listopad, 2021