Dubrovnik – Venecija – Marke: dubrovačko slikarstvo 1450.-1550.

šifra: 118862
ECTS: 5
tip izbornosti: C2 (kolegiji namijenjeni studentima matičnog studija i svim studentima FF-a)
semestar: zimski
termin održavanja nastave: petak, 13:15-14:45, A-126

Oblik nastave: 30P/0S/0V

Sadržaj kolegija: Nastavni program izbornog kolegija pruža pregled slikarstva u Dubrovniku od 1450. do 1550. godine, prvenstveno djela domaćih umjetnika na području Dubrovačke Republike. Obrada materijala organizirana je kronološki, a obuhvaća različite oblike umjetničke aktivnosti i slikarskih ostvarenja, od sitnoslikarstva do oltarne pale. Obradit će se tipološka raznolikost oltarnih pala, od poliptiha do oltarne pale s jedinstvenim slikanim prostorom, s posebnom pozornošću na njihovo mjesto u kontekstu suvremenog talijanskog slikarstva, posebice na području Venecijanske Republike i današnje regije Marke. Pomoću komparativnih primjera slikarskih ostvarenja na drugoj obali Jadrana ukazat će se na utjecaje i likovne modele koji se javljaju u radovima domaćih majstora, a posebna pozornost bit će posvećena postupnom uvođenju renesansnog likovnog leksika u sakralno slikarstvo, te temi sacra conversazione. Kao zasebna jedinica u nastavnome programu predviđena je tema naručitelja, od crkvenih redova do pojedinaca, te njihovog prikazivanja na umjetničkim djelima kao izraza individualnoga i vjerskoga identiteta. Obradit će se i djela stranih majstora u Dubrovniku i njihovo značenje u kontekstu likovne kulture Grada.

Cilj kolegija: poznavanje najvažnijih djela, umjetničkih ličnosti i pojava u renesansnom Dubrovniku, poznavanje kronologije i stilskih mijena u dubrovačkom slikarstvu između 1450. i 1550. godine, poznavanje šireg konteksta i protagonista umjetničkih zbivanja, te utjecaja umjetnika i djela s područja Venecijanske Republike i regije Marke; prepoznavanje najvažnijih umjetničkih djela i njihovih autora, formalna i stilska analiza zadanoga umjetničkoga djela; razumijevanje pojma »škole« u umjetničkoj situaciji Venecije i regije Marke, te dubrovačkog slikarstva u tom kontekstu.

Ispit: pismeni (dva kolokvija)

Literatura

 • Joško Belamarić, Studije iz srednjovjekovne i renesansne umjetnosti na Jadranu, Split: Književni krug, 2001., str. 331-350 (»Nikola Božidarević«);
 • Zoraida Demori-Staničić, »Lik donatora u dubrovačkom slikarstvu 15. i 16. stoljeća«, u: Igor Fisković (ur.), Likovna kultura Dubrovnika 15. i 16. stoljeća, Zbornik radova sa Simpozija uz izložbu »Zlatno doba Dubrovnika«, Zagreb: Muzejsko galerijski centar, 1991., str. 194-199;
 • Grgo Gamulin, »Položaj Lovre Dobričevića u slikarstvu Venecije i Dubrovnika«, u: Igor Fisković (ur.), Likovna kultura Dubrovnika 15. i 16. stoljeća, Zbornik radova sa Simpozija uz izložbu »Zlatno doba Dubrovnika«, Zagreb: Muzejsko galerijski centar, 1991., str. 167-178;
 • Vladimir Marković, »Nikola Božidarević u Rimu«, u: Igor Fisković (ur.), Likovna kultura
  Dubrovnika 15. i 16. stoljeća
  , Zbornik radova sa Simpozija uz izložbu »Zlatno doba Dubrovnika«, Zagreb: Muzejsko galerijski centar, 1991., str. 184-189;
 • Vladimir Marković, »Slikarstvo«, u: AA. VV., Zlatno doba Dubrovnika XV. i XVI. stoljeće,
  katalog izložbe [Muzejski prostor, Zagreb, travanj, svibanj, lipanj 1987.; Dubrovački muzej, Dubrovnik, srpanj, kolovoz, rujan 1987.], Zagreb: MTM, 1987., str. 169-176 (i slikovni materijal do str. 220), 347-363 (katalog);
 • Milan Pelc, »Dubrovačka slikarska kultura 16. stoljeća«, u: Višnja Bralić (ur.), Restauriranje Tizianove slike iz crkve sv. Dominika u Dubrovniku, Zagreb: Hrvatski
  restauratorski zavod; Dominikanski samostan sv. Dominika u Dubrovniku, 2008.,
  str. 11-32;
 • Milan Pelc, Renesansa, Zagreb: Naklada Ljevak, 2007., str. 456-484 (dijelovi poglavlja »Slikarstvo« koji se odnose na Dubrovnik).

ažurirano: 2 Listopad, 2016