Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostor Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka (modul 1)

šifra: 126387
ECTS: 5
semestar: ljetni

Tip izbornosti: C2

Oblik nastave: 30P/15S/0V

Sadržaj kolegija: Transformacija kulturnog pejzaža hrvatskih prostora od kasne antike do konca srednjeg vijeka. Naglasak je na impaktu društvenih i crkvenih elita na likovne fenomene, na političkim okolnostima koje donose nove umjetničke impulse, na tradiciji i inovaciji kroz sva razdoblja, kao i valorizaciji spomeničke baštine u europskom kontekstu.

Cilj kolegija: Predmet ima osnovni cilj praćenje likovnih promjena koje su se dogodile na hrvatskim povijesnim prostorima u dugom trajanju, od kasne antike do konca srednjeg vijeka. Naglasak je na geostrateškim kvalitetama teritorija, zbog kojih je uvijek izazivao interes velikih sila. Stoga su se u različitim razdobljima prepletali raznorodni utjecaji koji će se analizirati sa više aspekata, prateći širi europski kontekst promjena, kao i pratiti transformacije kulturnog pejzaža, poglavito jadranskog prostora.

Ispit: usmeni

Literatura

  • M. Jurković, De Nin à Knin. Aspects du patrimoine architectural croate du 9ème au 11ème siècle. De l’évêché de Nin à la cathédrale de l’évêque croate, Zagreb, 1992.
  • M. Jurković, L’art dalmate, in: De Mahomet a Charlemagne (eds. E. Carbonell, R. Cassanelli), Citadelles & Mazenod, Paris, 2001., str. 217-235;
  • Bizantini, Croati, Carolingi, alba e tramonto di regni e imperi (katalog izložbe) (ur. C. Bertelli, G. P. Brogiolo, M. Jurković, I. Matejčić, A. Milošević, C. Stella, Brescia, 2001., Skira Milano 2001., 515 str.;
  • M. Jurković, J. P. Caillet (ed), Velika Gospa près de Bale (Istrie) vol. I, Zagreb 2007., vol. II, Zagreb 2009.;
  • M. Jurković, V. Delonga, N. Jakšić, Arhitektura, skulptura i epigrafika karolinškog doba u Hrvatskoj, Katalozi i monografije 11, Split 2001., 108 str.;
  • M. Jurković, I. Basić, Elites ecclesiastiche e renovatio: tradizioni tardoantiche nell’arte di VIII e IX secolo in Istria, in: Ideologia e cultura artistica tra Adriatico e Mediterraneo orientale (IV-X secolo). Il ruolo dell’autorita ecclesiastica alla luce di nuovi scavi e ricerche, Atti del Convegno internazionale Bologna-Ravenna, 26-29 novembre 2007, Ante Quem Bologna 2009., str. 289-302;
  • N. Budak, M. Jurković, La politique adriatique des Angevins, in: Les princes angevins du XIIIe au XVe siècle. Un destin européen, (dir. N.-Y. Tonnerre, E. Verry), Actes des journées d’étude, 15-16. juin 2001, Fontevraud, Rennes 2003, pp. 203-218. COLL. Histoire, Presses Universitaires de Rennes;
  • N. Budak, M. Jurković, Les Anjou et les territoires croates, in: L’Europe des Anjou. Aventure des princes angevins du XIIIe aux XVe siècles, Catalogue d’ Exposition, Fontevrault 2001, str. 204-219;
  • La renaissance en Croatie, Catalogue d’exposition (ur. A. Erlande-Brandenburg, M. Jurković), Ecouen 8.IV.-12.VII. 2004., Zagreb 2004, 321 str.

ažurirano: 2 Listopad, 2016