Arhitektura u Firenci od Arnolfa di Cambija do Giorgia Vasarija (modul 2)

šifra: 161121
ECTS: 5
semestar: ljetni

Tip izbornosti: A

Oblik nastave: 30P/0S/15V

Sadržaj kolegija: U skladu s programom diplomskog studija ovaj izborni kolegij pokriva jedno prijelomno poglavlje u europskoj umjetnosti – pojavu i razvoj renesansnog stila u Firenci, a dotiče se u prvom redu arhitekture a potom, u manjoj mjeri, s njome povezane skulpture. Terenska nastava predviđena u kombinaciji s izbornim kolegijem prof. dr. sc. S. Cvetnić »Umjetnost u Firenci od Giotta do Pontorma« bitno će proširiti i učvrstiti ranije spoznaje a kroz analizu pojedinih spomenika studenti će dodatno razviti posebne stručne vještine prepoznavanja, datiranja i atribuiranja djela. S obzirom na značaj same teme i njegovu ipak nedovoljnu zastupljenost u našim obvezatnim kolegijima očekuje se znatno proširivanje dosadašnjih znanja o tome epohalnom razdoblju europske i svjetske umjetnosti u samome njezinome ishodištu.

Cilj kolegija: Navedeni kolegij ima za cilj upoznati studente s najznačajnijim arhitektonskim spomenicima i protagonistima protorenesansnog, renesansnog i manirističkog razdoblja u Firenci od kraja XIII. do kraja XVI. stoljeća, te upoznati s najznačajnijim kiparskim ostvarenjima u XIV. i XV. st. Poznavanje glavnih arhitektonskih spomenika kao i temeljnih obilježja renesansnog stila s obzirom na različite vrste, funkcionalne i tipološke odrednice (sakralna i svjetovna arhitektura, privatna i javna zdanja; bazilike i centralne građevine, urbana i rezidencijalna stambena arhitektura). Usvajanje temeljnih načela i principa renesansnog stila u sakralnoj arhitekturi i skulpturi. Omogućiti bolje razumijevanje odnosa između specifičnih društvenih, tradicijskih i kulturoloških okolnosti te povijesno-političkih zbivanja koja su tijekom triju stoljeća dovele a potom i utjecale na pojavu a potom i oblikovanje renesansne umjetnosti u Firenci.

Ispit: pismeni i usmeni

Literatura

Obavezna

  • Bates Lowry, Renaissance Architecture, New York: George Braziller, 1987.;
  • Ludwig H. Heydenreich, Architecture in Italy 1400-1500, New Haven – London: Yale University Press, 1996. [1974.], odabrana poglavlja: pogl. 1-5 (str. 8-54), pog. 13 (str. 137-151);
  • Wolfgang Lotz, Architecture in Italy 1500-1600, New Haven – London: Yale University Press, 1995., odabrana poglavlja: pogl. 3, 4, 9, 14 (str. 35-60; 89-94, 164-172);
  • Roberta J. M. Olson, Italian Renaissance Sculpture, London: Phaidon, 1992., pogl. 1-6 (str. 7-126).

Dodatna

  • Christoph Luitpold Frommel, The Architecture of the Italian Renaissance, London: Thames & Hudson, 2007. (odabrana poglavlja);
  • Roberto del Fusco, L’Architettura del Quattrocento, Milano: Utet, 1984, odabrana poglavlja: Uvod i pogl. 1-3 (str. 3-86);
  • John Pope-Hennessy, Italian Gothic Sculpture, London: Phaidon Press, 2000. [1955.];
  • Anita Fiderer Moskowitz, Italian Gothic Sculpture, c. 1250-1400, Cambridge: University Press, 2001., odabrana poglavlja: Uvod (1-20), A. di Cambio (str. 40-67); Andrea Pisano i Nino Pisano (str. 131-174);
  • AAVV, Florence Art and Architecture, Cambridge: Ullmann & Könemann, 2007.

ažurirano: 2 Listopad, 2016