Svjetska kulturna baština

izvodač:
ECTS: 5
tip izbornosti: C2 (kolegiji namijenjeni studentima matičnog studija i svim studentima FF-a)
semestar: ljetni

Oblik nastave: 15P/15S/0V

Ciljevi kolegija: Nabrajanje i argumentirano obrazlaganje teorija i metodologije zaštite kulturne baštine u XX. stoljeću. Stavljanje fenomena svjetske kulturne baštine u kulturni, socijalni i politički kontekst. Korištenje temeljne znanstvene terminologije. Analiziranje tekstova iz periodike, konzultiranje literature i internetskih izvora. Samostalna izrada pismenih seminarskih radova.

Očekivani ishodi učenja: Prikazati i obrazložiti fenomen svjetske kulturne baštine. Razlikovati primarne i sekundarne izvore podataka. Koristiti temeljnu stručnu terminologiju. Prepoznati temeljne metodološke postupke iz povijesti konzervatorskog i restauratorskog djelovanja na nepokretnoj baštini. Razlikovati institucionalne oblike funkcioniranja povijesnoumjetničke prakse od alternativnih modela stručnog djelovanja. Prikupiti relevantne podatke iz literature i izvora primjenjujući adekvatne metode i tehnike. Primijeniti stečeno znanje u rješavanju istraživačkih problema u radovima manjeg opsega.

Ispit: pismeni

Literatura

Obavezna

  • Marasović, Tomislav, Zaštita graditeljskog nasljeđa, Split, 1983.;
  • Jokilehto, Jukka, A History of Architectural Conservation, Oxford, 1999.;
  • PowerPoint prezentacije kolegija.

Dodatna

  • The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention (http://whc.unesco.org/en/guidelines/)

ažurirano: 30 Rujan, 2020